Επιδοτούμενες πρακτικές ασκήσεις

Η δυνατότητα έναρξης επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης έχει ανασταλεί σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΙΝΕΔΙΒΙΜ-κωδικός ΟΠΣ: 5131399), Κεφάλαιο 1, παράγραφος 1.3.

Οδηγός εφαρμογής επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης

Έναρξη
Ο καταρτιζόμενος αναζητά με δική του πρωτοβουλία τον εργοδότη ή φορέα απασχόλησης όπου επιθυμεί να κάνει την πρακτική άσκηση. Συμπληρώνει εγγράφως ή ψηφιακά τα ακόλουθα έγγραφα και τα υποβάλλει στο Δ.ΙΕΚ Ξάνθης το αργότερο 7 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.

Αν η πρακτική άσκηση πρόκειται να επιδοτηθεί, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έναρξη περιλαμβάνουν:
1. Αίτηση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης.
2. Έντυπο ατομικών στοιχείων πρακτικά ασκουμένου.
3. Υπεύθυνη δήλωση πρακτικά ασκουμένου.
4. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να είναι μοναδικός ή πρώτος δικαιούχος).
5. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου Ι.Κ.Α. – ΑΜΑ (ένσημα, εκτύπωση ΑΤΛΑΣ/ΗΔΙΚΑ, κλπ.).
6. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ.
7. Αποδεικτικό ΑΦΜ (εκτύπωση TaxisNET, προσωποποιημένη πληροφόρηση, κλπ.).
8. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
9. Βεβαίωση εργοδότη (περί αποδοχής του πρακτικά ασκούμενου στην επιχείρηση για το διάστημα που διαρκεί η πρακτική – υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη).
10. Έντυπο στοιχείων εργοδότη.
11. Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης καταρτιζομένου (εκτυπώνεται τρεις φορές και υπογράφεται από τον εργοδότη και τον καταρτιζόμενο).
Επιπλέον ο καταρτιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εισόδου στο ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου).

Υπόδειγμα βιβλίου πρακτικής

Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του βιβλίου πρακτικής

Λήξη
Με το τέλος της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος υποχρεούται να προσκομίσει:
1. την αίτηση περάτωσης πρακτικής (Μορφή PDF),
2. την βεβαίωση παρουσίας (από τον εργοδότη) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη (Μορφή PDF),
3. το βιβλίο της πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, με σφραγίδες και υπογραφές από τον εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία σελίδα.
4. Αντίγραφο διακοπής από την ΕΡΓΑΝΗ.
5. Επιπλέον ο καταρτιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εξόδου στο ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου.
6. Δύο (2) φωτογραφίες (τύπου “πάσο”) για την έκδοση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Στην πίσω όψη κάθε φωτογραφίας αναγράφεται με στυλό διαρκείας το ονοματεπώνυμο του καταρτιζομένου.

Διακοπή
Σε περιπτώσεις διακοπής της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος υποχρεούται να προσκομίσει:
1. υπεύθυνη δήλωση διακοπής πρακτικής άσκησης, ψηφιακά υπογεγραμμένη μέσω της σχετικής υπηρεσίας του gov.gr. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συμπληρώνεται όπως το υπόδειγμα.
2. την βεβαίωση παρουσίας (από τον εργοδότη) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέχρι την ημερομηνία διακοπής
3. το βιβλίο της πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, με σφραγίδες και υπογραφές από τον εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία σελίδα και μηνιαία έκθεση πρακτικής μέχρι την ημερομηνία διακοπής,
4. Αντίγραφο του εντύπου Ε3.5 του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ: “Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης”. Το συγκεκριμένο έντυπο πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο ΙΕΚ μέσω e-mail.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...