Μη επιδοτούμενη πρακτική άσκηση

Έναρξη

Πλέον, η πρακτική άσκηση είναι μη επιδοτούμενη. Ο καταρτιζόμενος αναζητά με δική του πρωτοβουλία τον εργοδότη ή φορέα απασχόλησης όπου επιθυμεί να κάνει την πρακτική άσκηση. Συμπληρώνει εγγράφως ή ψηφιακά τα ακόλουθα έγγραφα και τα υποβάλλει στο Δ.ΙΕΚ Ξάνθης το αργότερο 7 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης, η οποία δύναται να είναι την 1η ή 15η ημέρα του μήνα..
Για τη ΜΗ επιδοτούμενη πρακτική άσκηση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έναρξη περιλαμβάνουν:

 1. Αίτηση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης.
 2. Υπεύθυνη δήλωση πρακτικά ασκουμένου.
 3. Βεβαίωση Απογραφής (από ΕΦΚΑ) ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο οποίο ν’ αναγράφονται οι αριθμοί ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΔΤ. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Βεβαίωση εργοδότη (περί αποδοχής του πρακτικά ασκούμενου στην επιχείρηση για το διάστημα που διαρκεί η πρακτική – υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη).
 5. Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων εργοδότη.
 6. Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης καταρτιζομένου (εκτυπώνεται τρεις φορές και υπογράφεται από τον εργοδότη και τον καταρτιζόμενο).

Υπόδειγμα βιβλίου πρακτικής  ( Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του βιβλίου πρακτικής )

Το ΙΕΚ, αφού ελέγξει την ορθότητα των προσκομιζόμενων εγγράφων, εγκρίνει την πρακτική  Άσκηση και αποστέλλει ηλεκτρονικά την “Απόφαση Έγκρισης” στον εργοδότη και στον Πρακτικά  Ασκούμενο.

Ο εργοδότης: α) Αναγγέλλει τον Πρακτικά Ασκούμενο στο σύστημα Εργάνη και β) Ασφαλίζει τον  Πρακτικά Ασκούμενο στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την Κ5/97484/5-8-2021 Κ.Υ.Α

Ο Πρακτικά Ασκούμενος τηρεί τα οριζόμενα και τις υποχρεώσεις του σχετικά με την Πρακτική  Άσκηση, βάση της Κ5/97484/5-8-2021 Κ.Υ.Α

Λήξη

Η πρακτική άσκηση 960 ωρών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24)  μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης της  ειδικότητας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν  πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 και συγκεκριμένα  την 21.12.2020, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του  2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27 του νόμου. Με το τέλος της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος υποχρεούται να προσκομίσει:

 1. την αίτηση περάτωσης πρακτικής,
 2. την βεβαίωση παρουσίας (από τον εργοδότη) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη,
 3. το βιβλίο της πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, με σφραγίδες και υπογραφές από τον εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία σελίδα και μηνιαία έκθεση πρακτικής.
 4. Δύο (2) φωτογραφίες (τύπου “πάσο”) για την έκδοση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Στην πίσω όψη κάθε φωτογραφίας αναγράφεται με στυλό διαρκείας το ονοματεπώνυμο του καταρτιζομένου.

Διακοπή

Σε περιπτώσεις διακοπής της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος υποχρεούται να  ενημερώσει άμεσα το Ι.Ε.Κ. φοίτησης και να προσκομίσει:

 1. αίτηση διακοπής πρακτικής άσκησης,
 2. την βεβαίωση παρουσίας (από τον εργοδότη) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέχρι την ημερομηνία διακοπής,
 3. το βιβλίο της πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, με σφραγίδες και υπογραφές από τον εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία σελίδα και μηνιαία έκθεση πρακτικής μέχρι την ημερομηνία διακοπής

Για να συνεχίσει ο καταρτιζόμενος την πρακτική άσκηση για το υπόλοιπο του  προβλεπόμενου διαστήματος στον ίδιο ή σε άλλο φορέα απασχόλησης (εργοδότη), θα πρέπει να  ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία έναρξης πρακτικής.

Αν η διακοπή της πρακτικής άσκησης γίνει  από τον εργοδότη τότε αυτός οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Ι.Ε.Κ. φοίτησης του πρακτικά  ασκούμενου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...