Κανονισμός Λειτουργίας των ΙΕΚ που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Σχετικά Αρχεία:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 1 − Εκπαιδευτικό έτος και εξάμηνα κατάρτισης
 1. Το εκπαιδευτικό έτος στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους και περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό.
  α) Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγει την 14η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. β) Το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου κάθε έτους ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και λήγει την 30ή Ιουνίου του ίδιου έτους.
 2. Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Διαρκεί κατ’ ελάχιστο τέσσερα (4) εξάμηνα και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.
 3. Η κατάρτιση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και των κατόχων ισότιμων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης,
  διαρκεί από δύο (2) μέχρι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ΄ αυτά περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 4. Κάθε εξάμηνο κατάρτισης περιλαμβάνει την περίοδο διεξαγωγής των μαθημάτων, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης, καθώς και την περίοδο διεξαγωγής των
  τελικών εξετάσεων. Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου είναι πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διδακτικές ώρες, όπως αυτές περιγράφονται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.
 5. Σε περίπτωση κατά την οποία σε ένα ή περισσότερα Ι.Ε.Κ. δεν πραγματοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των προβλεπόμενων διδακτικών ωρών:
  α) Πραγματοποιείται, με ευθύνη της Διοίκησης του Ι.Ε.Κ. αναπλήρωση των διδακτικών ωρών, με αντίστοιχη αύξηση των ωρών του εβδομαδιαίου προγράμματος. β) Δύναται να παραταθεί το εξάμηνο κατάρτισης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.
 6. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης διεξάγεται συνεχιζόμενα ή τμηματικά, με βάση το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
 7. Ταυτόχρονη φοίτηση σε οποιοδήποτε εξάμηνο και διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν επιτρέπονται.
 8. Όταν η κατάρτιση πραγματοποιείται με τη μέθοδο της μαθητείας, η μάθηση σε χώρους εργασίας διαρκεί σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο πενήντα τοις εκατό (50%) του
  συνόλου της διάρκειας της κατάρτισης.
 9. Για τα Ι.Ε.Κ. εντός Καταστημάτων Κράτησης, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας τους, δύναται να εφαρμόζονται ειδικότερες ρυθμίσεις, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις παρ. 1 έως 4, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4763/2020
Άρθρο 2 − Διάρκεια μαθημάτων – Παρουσίες – Αριθμός εκπαιδευτών
 1. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά. Ο μέγιστος αριθμός των ωρών διδασκαλίας καθορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανά ημέρα κατάρτισης.
 2. Οι παρουσίες των καταρτιζόμενων λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης κατά την έναρξή της και με ευθύνη του εκπαιδευτή ή των εκπαιδευτών. Δεν επιτρέπεται η παρουσία μη καταρτιζόμενων εντός της αίθουσας διδασκαλίας ή του εργαστηριακού χώρου.
 3. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζόμενων ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) άτομα τόσο σε θεωρητικά όσο και σε μικτά μαθήματα. Στα εργαστηριακά μαθήματα και στο εργαστηριακό μέρος μικτών μαθημάτων, όταν ο αριθμός των καταρτιζόμενων υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), τοποθετείται και δεύτερος εκπαιδευτής.
 4. Τα εργαστηριακά μαθήματα τα οποία διενεργούνται εκτός χώρου Ι.Ε.Κ. δύνανται να λειτουργούν σε τμήματα με μικρότερο αριθμό καταρτιζόμενων και με ελάχιστο
  αριθμό επτά (7) καταρτιζόμενων ανά εκπαιδευτή, μετά από απόφαση του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται έγκριση της Διεύθυνσης Εφαρμογής
  Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 5. Όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται εντός του ωραρίου λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.. Εργαστηριακό μάθημα ή εργαστηριακό μέρος μικτού μαθήματος δύναται να διενεργείται σε πρωινό ωράριο, μόνο όταν ο εργαστηριακός χώρος εκτός Ι.Ε.Κ. δεν δύναται τεκμηριωμένα να παραχωρηθεί για τη διεξαγωγή του εργαστηριακού
  μαθήματος εντός του ωραρίου λειτουργίας του Ι.Ε.Κ..
Άρθρο 3 − Ωράριο λειτουργίας – Διακοπές, αργίες
 1. Το ωράριο λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. είναι 13:00 – 21:00. α) Σε ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η διαφοροποίηση του ωραρίου λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., μετά από
  τεκμηριωμένη εισήγηση του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. προς τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης. β) Το ωράριο λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. από 1η Ιουλίου έως και 31η Αυγούστου, είναι 9:00 – 15:00, εκτός του διαστήματος από 1η έως 15η Αυγούστου κατά τη διάρκεια του οποίου τα Ι.Ε.Κ. παραμένουν κλειστά.
 2. Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του εκπαιδευτικού έτους:
  α) Διακοπές Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου.
  β) Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά.
  γ) Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, με την επιφύλαξη της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 1.
 3. Ημέρες αργίας των Ι.Ε.Κ. ορίζονται οι ακόλουθες:
  α) όλες οι Κυριακές,
  β) η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύματος,
  γ) οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου,
  δ) η Καθαρά Δευτέρα,
  ε) η 1η Μαΐου και
  στ) οι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ημέρες αργίας για την έδρα κάθε Ι.Ε.Κ., λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΦΟΙΤΗΣΗ

Άρθρο 4 − Ανακοίνωση Ειδικοτήτων και Επιλογή Καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.
 1. Οι ειδικότητες που προσφέρονται κατ’ έτος από τα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, μέχρι την 30η Μαΐου εκάστου έτους.
 2. Στα Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ήτοι των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.
 3. Η επιλογή των καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. δύναται να διενεργείται με τις ακόλουθες διαδικασίες:
  α) Με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων,
  β) με την υποβολή αίτησης επιλογής στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν. Ο υποψήφιος της περ. β) για την εισαγωγή του σε Δη-
  μόσια Ι.Ε.Κ. της επιλογής του μπορεί να δηλώσει στην αίτησή του μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις συνολικά, με σειρά προτεραιότητας.
 4. Η ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων της περ. β) της παρ. 3 εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.
  μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
 5. Για τη μοριοδότηση των υποψηφίων καταρτιζόμενων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:                                                                                                                                   α) Ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή στο Ι.Ε.Κ. Τα μόρια που δίνει ο τίτλος είναι όσα ο γενικός βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό. Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσάβαθμη κλίμακα, γίνεται αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά στους τίτλους Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται προηγουμένως επίσημη μετάφραση του τίτλου, καθώς και η ισοτιμία του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
  β) Η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή από επίσημο έγγραφο της
  ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, πέντε (5) μόρια.
  γ) Η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου, τρία (3) μόρια.
  δ) Η ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας τρία (3) μόρια.
  ε) Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τη σειρά καθορίζουν:
  1) η ιδιότητα πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, 2) η ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, 3) η ιδιότητα προστάτη ή τέκνου
  μονογονεϊκής οικογένειας, 4) ο βαθμός του τίτλου.
  στ) Ειδικά οι ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα της Κύπρου ή τα μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια Ι.Ε.Κ. σε
  καθορισμένο ποσοστό επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας των τμημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ/13074/7.6.2000 υπουργική απόφαση (Β΄ 780).
 6. Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αποτελούν τα ακόλουθα:
  α) Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου.
  β) Τίτλος σπουδών.
  γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο.
  δ) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς.
  ε) Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.
  στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).
 7. Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στα Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.
 8. Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. για αιτούντες άσυλο που κατέχουν Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4636/2019 (Α΄ 169) και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2.
 9. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλογής, ανακοινώνονται οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ανά Ι.Ε.Κ. και ειδικότητα από
  τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Άρθρο 5 − Εγγραφές
 1. 1. Οι επιτυχόντες καλούνται να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους στο Ι.Ε.Κ. εισαγωγής τους προσκομίζοντας τα δηλωθέντα στην αίτησή τους απαραίτητα δικαιολογητικά.
 2. Η οριστικοποίηση των εγγραφών των επιτυχόντων των περ. α) και β) της παρ. 3 του άρθρου 4 δύναται να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικό τρόπο, με ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών ή με ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής. Ο καταρτιζόμενος μπορεί να οριστικοποιήσει την εγγραφή του σε ένα (1) μόνο Ι.Ε.Κ.,
  Δημόσιο ή Ιδιωτικό και σε μία μόνο ειδικότητα.
 3. Όλοι οι εγγραφέντες καταρτιζόμενοι καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.
 4. Οι επιτυχόντες που δεν οριστικοποιούν την εγγραφή τους στο Ι.Ε.Κ. εισαγωγής τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας θεωρούνται αυτόματα ότι δεν έχουν αποδεχθεί την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.
 5. Οι κενές θέσεις καλύπτονται από τους επόμενους, κατά σειρά, επιλαχόντες υποψήφιους.
 6. Η διαδικασία εγγραφών ολοκληρώνεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
 7. Όσοι υποψήφιοι δεν επελέγησαν στην πρώτη προτίμησή τους μπορούν κατά την εγγραφή τους να ζητήσουν βελτίωση, ώστε σε περίπτωση κενής θέσης, να μπορούν να φοιτήσουν σε ειδικότητα ή Ι.Ε.Κ. υψηλότερης προτίμησής τους, σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχουν λάβει.
 8. Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο, εφόσον
  πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, χωρίς δικαίωμα απαλλαγής από μαθήματα των επόμενων εξαμήνων. Οι ως άνω υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν, συνοδευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και το πτυχίο ειδικότητας, από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
 9. Εγγεγραμμένος καταρτιζόμενος δύναται να αιτηθεί τη διαγραφή του από το Ι.Ε.Κ. στο οποίο έχει οριστικοποιήσει την εγγραφή του εντός πέντε (5) ημερών από την
  έναρξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση διαγραφής, δεν επιτρέπεται η επανεγγραφή του, παρά μόνο εάν επιλεγεί εκ νέου, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 4.
 10. Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στα Ι.Ε.Κ., οι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι των Ι.Ε.Κ., καθώς και οι εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ.. Εκπαιδευ-
  τές που αποδέχονται την ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος και έχουν υποβάλει παράλληλα και αίτηση εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. οφείλουν να δηλώσουν παραίτηση από τη μία εκ των δύο ιδιοτήτων.
 11. Με ευθύνη της Διοίκησης του Ι.Ε.Κ., ο Κανονισμός Λειτουργίας αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Κ. και αποστέλλεται στα e-mail
  των καταρτιζομένων και των εκπαιδευτών, προκειμένου όλοι να λάβουν γνώση του παρόντος.
Άρθρο 6 − Οριστικοποίηση λειτουργίας τμημάτων Δημοσίων Ι.Ε.Κ.
 1. Τμήματα δύνανται να δημιουργούνται εφόσον συμπληρώνουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των δεκαπέντε (15) καταρτιζόμενων. Κατ’ εξαίρεση, σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, ιδίως παραμεθόριες,ορεινές περιοχές και νησιά, είναι δυνατή η λειτουργία τμημάτων με μικρότερο αριθμό καταρτιζόμενων, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Διευθυντή Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 2. Σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού και λειτουργίας τμήματος οι καταρτιζόμενοι, εφόσον το επιθυμούν,εντάσσονται σε άλλη ειδικότητα του οικείου Ι.Ε.Κ. ή σε ειδικότητα άλλου Ι.Ε.Κ. που υπάρχουν κενές θέσεις, με ευθύνη της Διοίκησης του Ι.Ε.Κ. εγγραφής τους.
 3. Σε Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης,ο αριθμός των καταρτιζόμενων δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15) αλλά όχι κάτω των τριών (3).
Άρθρο 7 − Ανανέωση Εγγραφής
 1. Ο καταρτιζόμενος εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 12, με υποβολή έντυπης ή ηλεκτρονικής αίτησηςστη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ., μέχρι την ημέρα έναρξης τωνμαθημάτων του ακόλουθου εξαμήνου κατάρτισης. Σεπερίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της εν λόγω αίτησηςκαταχωρούνται και προσμετρώνται, για τον χαρακτη-ρισμό φοίτησης, οι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων και μέχρι τηνημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Άρθρο 8 −Μετεγγραφές – Κατατάξεις – Αλλαγή ειδικότητας
 1. Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Ι.Ε.Κ., ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποι-ήσει με υποβολή αίτησης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοι-τήσει: α) για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως καιτην 10η Ιουλίου εκάστου έτους, β) για το εαρινό εξάμηνο,μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χει-μερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη τωνμαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ.
  που επιθυμεί να μετεγγραφεί.
  Ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ. υποδοχής οφείλει να εγκρίνει ή να απορρίψει τη μετεγγραφή εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της. Οι αιτήσεις μετεγγραφής κατα-χωρίζονται από το Ι.Ε.Κ. υποδοχής στο ΠληροφοριακόΣύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης, ελέγχονται και ολο-κληρώνονται από το Τμήμα Οργάνωσης και ΕφαρμογήςΕπαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης ΕφαρμογήςΕπαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., καιεκδίδεται σχετική απόφαση. Στις περιπτώσεις όπου ημετεγγραφή δεν ολοκληρωθεί, ο καταρτιζόμενος συνε-χίζει τη φοίτησή του στο Ι.Ε.Κ. που είναι εγγεγραμμένος.
 2. Μετεγγραφές στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπονται.
 3. Ανάκληση μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπεται.
 4. Σε περιπτώσεις μεταγωγής καταρτιζόμενων σεΙ.Ε.Κ. που λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης ή σεπερίπτωση αποφυλάκισής τους, η μετεγγραφή τους σεάλλο Ι.Ε.Κ., εντός ή εκτός Καταστημάτων Κράτησης, στηνειδικότητα που φοιτούν δύναται να πραγματοποιηθείάμεσα και όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από τηνημερομηνία μεταγωγής ή αποφυλάκισής τους.
 5. Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του ΜεταλυκειακούΈτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σεσυναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μα-θήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονταισε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητεςΙ.Ε.Κ., σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης και ύστερααπό έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρ-μογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν. Για τον λόγο αυτό, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, συνοδευόμενη από
  έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας και τη ΒεβαίωσηΕπαγγελματικής Κατάρτισης που κατέχουν.
 6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατατάσσεται σεεξάμηνο που δεν λειτουργεί την τρέχουσα περίοδο κα-τάρτισης, διατηρεί το δικαίωμα εγγραφής στο εξάμηνοτης ειδικότητας στην οποία κατατάχθηκε.
 7. Καταρτιζόμενοι ειδικοτήτων που έχουν καταργηθείδύνανται να κατατάσσονται για συνέχιση της φοίτησηςΤεύχος B’ 5837/15.12.2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 74697σε αντίστοιχες νέες ειδικότητες, υποβάλλοντας στο Ι.Ε.Κ.που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν αίτηση κατάταξης απότην 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, συνο-δευόμενη από έγγραφο ταυτοποίησης ταυτότητας καιτο ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου.
 8. Είναι δυνατή η αλλαγή ειδικότητας από καταρτιζό-μενο στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σε άλλη συναφή ειδικότη-τα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμαστα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τουςΟδηγούς Κατάρτισης. Στην περίπτωση αυτή, ο καταρ-τιζόμενος υποβάλλει αίτηση κατά τις περιόδους τωνμετεγγραφών της παρ. 1.
Άρθρο 9 −Χαρακτηρισμός Φοίτησης
 1. Η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική.
 2. α) Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μά-θημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμόωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δέκα πέντε τοιςεκατό (15%) του συνόλου των προβλεπόμενων ωρώνδιδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξα-μήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιοαριθμό. β) Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτη-ρίζεται ανεπαρκής.
 3. Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των καταρτιζόμε-νων γίνεται μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημά-των του εξαμήνου και πριν από τις τελικές εξετάσεις. ΗΔιοίκηση του Ι.Ε.Κ. συντάσσει σχετικό πρακτικό με θέμα«Αποτελέσματα φοίτησης εξαμήνου» και ενημερώνειτους καταρτιζόμενους για τα αποτελέσματα του χαρα-κτηρισμού της φοίτησης τηρώντας τον Γενικό Κανονισμόγια την Προστασία Δεδομένων.
 4. Ο καταρτιζόμενος δεν έχει δικαίωμα προσέλευσηςστις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου κατάρτισης τωνμαθημάτων στα οποία η φοίτησή του χαρακτηρίστηκεανεπαρκής.
 5. Καταρτιζόμενος στο αρχικό εξάμηνο κατάρτισης τουοποίου η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα χαρακτηρίζεταιανεπαρκής υποχρεούται, προκειμένου να επανεγγραφείσε οποιαδήποτε ειδικότητα, να επανεπιλεγεί με τις δια-δικασίες του παρόντος Κανονισμού.
 6. Καταρτιζόμενος που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείνα διακόψει τη φοίτησή του υποβάλει στο Ι.Ε.Κ. αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη ή με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Ηαπόφαση διακοπής φοίτησης εκδίδεται από τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ.
 7. Σε περίπτωση διακοπής φοίτησης καταρτιζόμενουυπόχρεου στρατιωτικής θητείας, ενημερώνεται το αρ-μόδιο Στρατολογικό Γραφείο από το Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 10 −Αξιολόγηση φοίτησης
 1. Βασικές αρχές του συστήματος αξιολόγησης τηςφοίτησης αποτελούν ο εκ των προτέρων σαφής καθο-ρισμός και η διασφάλιση της διαφάνειας ως προς τις πα-ραμέτρους αξιολόγησης, ο μετρήσιμος χαρακτήρας τηςαξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που συ-νάδουν με το επίπεδο των καταρτιζόμενων, η εύλογη καιδίκαιη απονομή βαθμών σε αυτούς, η δυνατότητα παρο-χής ανατροφοδότησης τόσο από τους εκπαιδευτές όσοκαι από τους καταρτιζόμενους σχετικά με τους όρουςκαι τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της βαθμολόγησης, καθώςκαι η εκ των υστέρων δυνατότητα ίσης πρόσβασης τωνκαταρτιζόμενων στους βαθμούς και τις παρατηρήσειςεπί της απόδοσής τους, με σκοπό την παρακολούθησητης προόδου τους και τη συνεχή βελτίωσή τους.
 2. Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιο-τήτων των καταρτιζόμενων ανά μάθημα περιλαμβάνειτα ακόλουθα: α) Εξέταση προόδου β) Ατομικές/ομαδικέςεργασίες και γ) Τελική εξέταση.
 3. Σε περίπτωση παροχής εξ αποστάσεως κατάρτισηςόλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με ατομικές γρα-πτές εργασίες, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 18.
 4. Αναφορικά με τις εξετάσεις προόδου ισχύουν ταεξής:α) Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισηςπραγματοποιείται υποχρεωτικά μία (1) εξέταση προό-δου ανά μάθημα, και εφόσον έχει διδαχθεί τουλάχιστοντο πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπόμενων απότον Οδηγό Κατάρτισης συνολικών ωρών, με εξεταζόμε-να θέματα που ορίζονται και βαθμολογούνται από τονεκπαιδευτή,β) καταρτιζόμενος που απουσιάζει δικαιολογημένααπό την εξέταση προόδου λόγω ασθένειας ή άλλου τεκ-μηριωμένα σοβαρού λόγου, με αίτησή του που υποβάλ-λεται στην Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. εξετάζεται σε χρόνο καιτόπο που ορίζεται από τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ.,γ) η διάρκεια της εξέτασης προόδου κάθε μαθήματοςείναι μία (1) διδακτική ώρα.
 5. Για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των τελικώνεξετάσεων ισχύουν τα εξής:α) οι τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος πραγματοποι-ούνται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων κατάρτι-σης κάθε εξαμήνου,β) τα θέματα των τελικών εξετάσεων και οι απαντήσειςτων εξεταζόμενων σε αυτά ορίζονται και βαθμολογού-νται από τον εκπαιδευτή,γ) η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δύο (2) δι-δακτικές ώρες, εκτός αν άλλως ορίζεται στον ΟδηγόΚατάρτισης,δ) καταρτιζόμενος που απουσιάζει δικαιολογημένααπό την τελική εξέταση λόγω ασθένειας ή άλλου τεκμηρι-ωμένα σοβαρού λόγου, με αίτηση του ιδίου που υποβάλ-λεται στην Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ., πριν από την έκδοση τωναποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου,εξετάζεται κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, σεχρόνο και τόπο που ορίζεται από τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ.
 6. Τα θέματα όλων των εξετάσεων θεωρούνται από τονΔιευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. πριν διανεμη-θούν στους καταρτιζόμενους.
 7. Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερα (4) κατ’ ελάχιστονθέματα ανάπτυξης ή/και είκοσι πέντε (25) κατ’ ελάχιστονερωτήσεις αυτόματης διόρθωσης, όπως πολλαπλήςεπιλογής, σωστού/λάθους, αντιστοίχισης, ερωτήσειςσυμπλήρωσης κενών, εκτός αν άλλως ορίζεται από τονΟδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας.
 8. Για την αξιολόγηση των εργαστηριακών μαθημάτωνδύναται να πραγματοποιηθεί γραπτή ή προφορική ήπρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός αυτών.
 9. Τόσο κατά τις εξετάσεις προόδου όσο και κατά τιςτελικές εξετάσεις, τα θέματα αναγράφονται σε φύλλοπου φέρει τον τίτλο του Ι.Ε.Κ., την ειδικότητα, την ημε-ρομηνία, το εξάμηνο κατάρτισης και το εκπαιδευτικόέτος, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος, καθώς καιτο ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή-εισηγητή. Επίσης,αναφέρεται ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση κιεάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.
 10. Διευκρινίσεις επί των θεμάτων και τυχόν οδηγίεςδίνονται γραπτώς επί του εντύπου των θεμάτων.
 11. Οι απαντήσεις δίνονται από τους καταρτιζόμενουςστο φύλλο ή στα φύλλα των θεμάτων ή σε ανεξάρτηταφύλλα, τα οποία παραδίδονται στους εξεταζόμενουςταυτόχρονα με τα θέματα, και στα οποία οι εξεταζόμενοισυμπληρώνουν το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώ-ου, την ειδικότητα, το εξάμηνο, το τμήμα, το μάθημα καιτην ημερομηνία εξέτασης.
 12. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των θεμά-των, ο καταρτιζόμενος παραδίδει τα φύλλα των θεμάτωνκαι των απαντήσεων στον εισηγητή ή στον ορισθένταεπιτηρητή.
 13. Ο εισηγητής ή ο επιτηρητής, αφού διαγράψει τακενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφει στο τέλος τωναπαντήσεων, καταμετρά τα παραδοθέντα γραπτά και τααντιπαραβάλλει με την κατάσταση των καταρτιζόμενωνπου είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, πιστοποι-εί τους απόντες και αναγράφει το ονοματεπώνυμό τουςστο φάκελο εξετάσεων.
 14. Η Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. παραλαμβάνει από τον επι-τηρητή τα γραπτά και τα παραδίδει στον εισηγητή μεπρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, προς διόρθωση.
 15. Ο εισηγητής βαθμολογεί αριθμητικά την επίδοσητου καταρτιζόμενου σε κάθε επιμέρους θέμα. Στο τέλος,αναγράφει τη συνολική βαθμολογία του γραπτού, στοεμπρόσθιο δεξιό άκρο ολογράφως και αριθμητικώς καιυπογράφει. Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησηςτη διαγράφει με διαγώνιο γραμμή και ξαναγράφει τοντελικό βαθμό, θέτοντας τη μονογραφή του δίπλα απότη διαγραφή.Στην περίπτωση που η αξιολόγηση εργαστηριακώνμαθημάτων πραγματοποιείται με προφορική ή πρακτι-κή δοκιμασία, ο εκπαιδευτής αναγράφει τη συνολικήβαθμολογία σε σχετική κατάσταση και την υπογράφει.
 16. Ο εισηγητής, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερώναπό την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, παρα-δίδει, με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, τα γρα-πτά και τη συνοδευτική κατάσταση αριθμητικής βαθ-μολογίας στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ.. Για τη μη κατάθεσηθεμάτων, γραπτών δοκιμίων, βαθμολογιών ή γραπτώνεργασιών από τον εκπαιδευτή, εφαρμόζονται τα οριζό-μενα στην παρ. 5 του άρθρου 28.
 17. Καταρτιζόμενος, ο οποίος αδικαιολόγητα δεν προ-σέρχεται στις εξετάσεις, βαθμολογείται με μονάδα. Επί-σης, με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζό-μενων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγήτης εξέτασης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν.Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σύντομο πρακτικόαπό τους επιτηρητές, με επισημείωση στο γραπτό τουκαταρτιζόμενου και επισύναψη των διαθέσιμων αποδει-κτικών στοιχείων.
 18. Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι κα-ταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτήεξέταση επειδή: α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (Α΄ 191), ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρα-σή τους τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ήείναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασήτου τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), β) έχουνκινητική αναπηρία μόνιμη ή προσωρινή τουλάχιστονεξήντα επτά τοις εκατό (67%), που συνδέεται με τα άνωάκρα, γ) πάσχουν από σπαστικότατα των άνω άκρων,δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη τωνάνω άκρων, τέτοια που καθιστά αδύνατη την γραφή,ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπωςδυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία,δυσορθογραφία στ) είναι καταρτιζόμενοι με φάσμααυτισμού.
 19. Για τις περ. α) έως γ) της παρ. 18, απαιτείται γνωμά-τευση που χορηγείται από την υγειονομική επιτροπή τουΚέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ΕνιαίουΦορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Ειδικά για τουςκαταρτιζόμενους της περ. α), γνωματεύσεις χορηγούνταικαι από τις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες του ΚέντρουΕκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).Για την περ. δ) της παρ. 18, ο καταρτιζόμενος προσκο-μίζει ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο τοοποίο φέρει σφραγίδα Διευθυντή είτε Κλινικής ΕΣΥ ήΕργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος ή από Δη-μόσιο Κέντρο Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα τουΔιευθυντή του Κέντρου, ή ιατρική γνωμάτευση από Ιδιω-τικό Νοσοκομείο η οποία φέρει υπογραφή και σφραγίδατου θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντήτης ιδιωτικής Κλινικής, από την οποία να προκύπτει ηαδυναμία του καταρτιζόμενου να συμμετάσχει σε γρα-πτή εξέταση. Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμαή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρη-τώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή καινα αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος τους, τοοποίο πρέπει να εμπεριέχει την περίοδο των τελικώνεξετάσεων.Για τις περ. ε) και στ) της παρ. 18, απαιτείται γνωμά-τευση από τα οικεία Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβου-λευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή τα Κοινοτικά ΚέντραΨυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, του άρθρου 51του ν. 4547/2018 (Α΄102) ή τα πιστοποιημένα από τοΥΠΑΙ.Θ. Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποίαθα αναγράφεται ακριβώς η ειδική μαθησιακή δυσκολίατου καταρτιζόμενου, με τον ακριβή τρόπο με τον οποίοορίζεται στις περ. ε) και στ), καθώς και η παραπομπή τουγια προφορική εξέταση. Τυχόν γνωματεύσεις που έχουνεκδοθεί από τα ΚΕΔΔΥ και αναφέρονται στις ανωτέρωειδικές μαθησιακές δυσκολίες γίνονται δεκτές.
 20. Οι καταρτιζόμενοι της παρ. 18 εξετάζονται στα ίδιαθέματα στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι καταρτιζό-μενοι και στον ίδιο χρόνο. Η εξέταση διενεργείται προ-φορικά από τον διδάσκοντα εκπαιδευτή του μαθήματοςενώπιον του Υποδιευθυντή. Μετά το τέλος της εξέτασης, ο εκπαιδευτής αναγράφει το βαθμό του εξετασθέντοςεπί του φύλλου των απαντήσεων και υπογράφει. Υπο-γράφει, επίσης, στο φύλλο των απαντήσεων ως “παρών”και ο Υποδιευθυντής.
Άρθρο 11 − Βαθμολόγηση
 1. Η επίδοση των καταρτιζόμενων στην ατομική/ομα-δική εργασία καθώς και στην εξέταση αποτελεί τον βαθ-μό προόδου (Β.Π.) του εξαμήνου στο μάθημα.
 2. Η επίδοση των καταρτιζόμενων στην τελική εξέ-ταση αποτελεί τον βαθμό τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.) τουεξαμήνου στο μάθημα.
 3. Η τελική βαθμολογία (Τ.Β.) του μαθήματος διαμορ-φώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) από τον βαθμότης τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.), κατά τριάντα τοις εκατό(30%) από τον βαθμό της εξέτασης προόδου και κατάδέκα τοις εκατό (10%) από τον βαθμό της ατομικής/ομα-δικής εργασίας, στρογγυλοποιούμενη στον πλησιέστεροακέραιο αριθμό.
 4. Όταν ένα εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται απόπερισσότερους του ενός εκπαιδευτές, καθένας εξ αυτώνβαθμολογεί αυτοτελώς και ο μέσος όρος των βαθμολο-γιών αυτών, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστεροακέραιο αριθμό, αποτελεί το βαθμό προόδου (Β.Π.) ήτο βαθμό τελικής εξέτασης (Β.Τ.Ε.).
 5. Ο βαθμός της εξέτασης μικτού μαθήματος, προόδουή τελικής (Β.Π. ή Β.Τ.Ε.), είναι ο μέσος όρος των επιμέρουςβαθμολογιών εξέτασης του θεωρητικού και εργαστηρι-ακού μέρους, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστεροακέραιο αριθμό.
 6. Δεν εξάγεται τελική βαθμολογία σε μάθημα για κα-ταρτιζόμενο του οποίου η φοίτηση έχει χαρακτηρισθείανεπαρκής.
 7. Το άθροισμα της τελικής βαθμολογίας όλων τωνμαθημάτων, διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων,αποτελεί τον γενικό μέσο όρο βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) τουκαταρτιζόμενου στο εξάμηνο αυτό.
 8. Τα μαθήματα από τα οποία ο καταρτιζόμενος έχεινομίμως απαλλαγεί δεν υπολογίζονται κατά τον υπολο-γισμό του Γ.Μ.Ο.Β.
 9. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 10.
 10. Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμο-λογιών τους με ευθύνη της Διοίκησης του Ι.Ε.Κ. Αναβαθ-μολόγηση οποιασδήποτε εξέτασης δεν επιτρέπεται. Οκαταρτιζόμενος μπορεί να αιτηθεί την επίδειξη του γρα-πτού του δοκιμίου, η οποία πραγματοποιείται παρουσίατου Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ.
Άρθρο 12 – Πρόοδος καταρτιζόμενου
 1. Ο καταρτιζόμενος αποκτά δικαίωμα εγγραφής στοεπόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούταισε εκ νέου παρακολούθηση μαθήματος και συντρέχειμία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:α) Η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι του-λάχιστον πέντε (5).β) Υστερεί σε ένα μόνο μάθημα από το σύνολο τωνμαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου. Στην περίπτωσηαυτή, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστείστο μάθημα που υστέρησε σε επόμενες εξεταστικές πε-ριόδους. Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής, σε περίπτω-ση που είναι ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (5), αποτελείτη νέα τελική του βαθμολογία στο μάθημα. Αν για τηνεπανεξέταση σε επόμενες εξεταστικές περιόδους δενυπάρχει εκπαιδευτής της ειδικότητας του μαθήματος,ο Διευθυντής καλεί εκπαιδευτή από όμορα Ι.Ε.Κ. για τηδιενέργεια της επανεξέτασης.
 2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο καταρτιζόμενος δεναποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο καιυποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτηση στα μαθήματατου τρέχοντος εξαμήνου στα οποία υστέρησε ή στο/σταμάθημα/μαθήματα που είχε ανεπαρκή φοίτηση.
 3. Εάν στο Ι.Ε.Κ. δεν λειτουργεί τμήμα ειδικότηταςστα μαθήματα του οποίου ο καταρτιζόμενος υστέρησεσε βαθμολογία ή στο/στα μάθημα/μαθήματα που είχεανεπαρκή φοίτηση, τότε με αίτηση που υποβάλλει στηδιεύθυνση του Ι.Ε.Κ. δύναται: α) Να ενταχθεί σε τμήμαειδικότητας, όπου διδάσκεται/ονται το/τα μάθημα/μαθή-ματα που οφείλει να παρακολουθήσει, β) να μετεγγρα-φεί σε άλλο Ι.Ε.Κ. που διδάσκεται/ονται το/τα εν λόγωμάθημα/μαθήματα.
 4. Με την έκδοση των αποτελεσμάτων των τελικώνεξετάσεων η Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. συντάσσει πρακτικό μεθέμα «Αποτελέσματα επίδοσης εξαμήνου».
Άρθρο 13 – Πρακτική άσκηση – Μαθητεία
 1. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. περιλαμβάνει περίοδο πρα-κτικής άσκησης ή εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθητείαςπου αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχήολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίω-σης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 2. Η πρακτική άσκηση ή μαθητεία πραγματοποιείταιμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονταιστις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 3. Καταρτιζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει το τελευ-ταίο εξάμηνο θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρ-τισης και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτικήάσκηση σε περιοχή εκτός της έδρας του Ι.Ε.Κ., δύνανταινα υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής στο πλησιέστεροΙ.Ε.Κ. της περιοχής που επιθυμούν να υλοποιήσουν τηνπρακτική τους, οποιαδήποτε χρονική περίοδο μέσα στοεκπαιδευτικό έτος.
 4. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσειεκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόνείκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικό-τητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέ-ωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθη-τείας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και ΥπεύθυνηςΔήλωσης (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 – Α΄ 75) στοΙ.Ε.Κ. φοίτησης και σχετικής απόφασης – έγκρισης τουΔιευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ., οπότε τους απονέμεται ηΒ.Ε.Κ. με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικήςκαι εργαστηριακής κατάρτισης.
 5. Δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσης φοίτησης τηςπρακτικής άσκησης ή της μαθητείας καταρτιζόμενοιοι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ή μαθητεία για άλλη ειδικότητα Ι.Ε.Κ. ή πρόγραμμααπόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) ή πρακτικήάσκηση για άλλη δομή Επαγγελματικής Εκπαίδευσηςκαι Κατάρτισης.
Άρθρο 14 – Βεβαιώσεις Καταρτιζόμενων
 1. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, με αίτησή τουστη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ., ο καταρτιζόμενος μπορεί ναλαμβάνει Βεβαίωση Φοίτησης, ο τύπος της οποίας πε-ριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ που αποτελεί αναπό-σπαστο μέρος της παρούσας, καθώς και ατομικό δελ-τίο καταρτιζόμενου. Ειδικά, κατά τον πρώτο μήνα τηςφοίτησης, ο καταρτιζόμενος δύναται να αιτείται και ναλαμβάνει Βεβαίωση Εγγραφής, ο τύπος της οποίας πε-ριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, με ισχύένα μήνα από την έκδοσή της.
 2. Για τους άρρενες καταρτιζόμενους μία (1) εβδομάδαμετά την έναρξη της κατάρτισης, είναι δυνατή η έκδοσηπιστοποιητικού για στρατολογική χρήση ο τύπος τουοποίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.
 3. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στηνειδικότητα που έχουν επιλέξει οι καταρτιζόμενοι λαμ-βάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.),ο τύπος της οποίας περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IVπου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, καιδεν υφίσταται πλέον η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσηςφοίτησης.
 4. Οι βεβαιώσεις των παρ. 1, 2 και 3 δύνανται να εκδο-θούν από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κα-τάρτισης των Ι.Ε.Κ., κατόπιν αίτησης του καταρτιζόμενου.
Άρθρο 15 − Παραπτώματα
 1. Παραπτώματα για τους καταρτιζόμενους συνιστούν:α) Η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων,β) η λογοκλοπή ή η αποσιώπηση της άμεσης ή έμμε-σης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο εκάστοτε αντι-κείμενο επιστημονικής ενασχόλησης ή έρευνας,γ) η καταστροφή περιουσίας της εκπαιδευτικής δομής,κινητής ή ακίνητης, που χρησιμοποιείται από το Ι.Ε.Κ.,δ) η παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ι.Ε.Κ.,συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής ή διοι-κητικής λειτουργίας του, όσο και της λειτουργίας τωνυπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκαταστά-σεων και του εξοπλισμού του,ε) η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, τωνεγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού τουΙ.Ε.Κ. χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του,στ) η υπαίτια και με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανσητων στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του Ι.Ε.Κ., συμπε-ριλαμβανομένης και της ηχορύπανσης,ζ) η χρήση απαγορευμένων ουσιών, που εμπίπτουνστον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), εντός του Ι.Ε.Κ. και η οποια-δήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών
Άρθρο 16 − Ποινές
 1. Οι ποινές που επιβάλλονται από τα όργανα Διοίκη-σης του Ι.Ε.Κ. σε καταρτιζόμενο, αν διαπράξει παράπτω-μα, είναι οι εξής:α) επίπληξη,β) ωριαία αποβολή, που επιβάλλεται από τον εκπαι-δευτή, με καταχώρηση ως απών/απούσα στο ημερήσιοδελτίο απουσιών και σχετική σημείωση στο πεδίο “Πα-ρατηρήσεις” του δελτίου,γ) προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλι-σμού ή εγκαταστάσεων του Ι.Ε.Κ. που επιβάλλεται απότον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ.,δ) αποβολή από μία (1) έως τρεις (3) ημέρες, που επι-βάλλεται από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. με καταχώριση ωςαπών/απούσα στο ημερήσιο δελτίο απουσιών,ε) προσωρινή αναστολή της ιδιότητας του καταρτιζό-μενου από έναν (1) έως έξι (6) μήνες καιστ) οριστική διαγραφή.Για την επιβολή των ποινών των περ. ε) και στ) συ-γκροτείται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τονΔιευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ., καθώς καιτον εκπαιδευτή του τμήματος που διδάσκει τις περισ-σότερες ώρες στη συγκεκριμένη ειδικότητα στο Ι.Ε.Κ..Είναι δυνατή η επανεξέταση της ποινής αυτής από τηΔιεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης τηςΓ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., κατόπιν αίτησης του καταρτιζόμε-νου. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή που επιβάλλει τηνποινή οφείλει να υποβάλει έκθεση στη Διεύθυνση Εφαρ-μογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. καιΝ. που να τεκμηριώνει την απόφασή της.
 2. Για το παράπτωμα της περ. γ) του άρθρου 15, πέραντης επιβαλλόμενης ποινής, ο καταρτιζόμενος υποχρε-ούται στην αποκατάσταση των φθορών στο ακέραιο.
 3. Όλες οι ανωτέρω ποινές καταχωρούνται στο βιβλίοκυρώσεων των καταρτιζόμενων από το όργανο που τιςεπιβάλλει.
 4. Οι ως άνω αναφερόμενες ποινές εφαρμόζονταιαναλογικά και στην περίπτωση παροχής εξ αποστάσε-ως κατάρτισης.
Άρθρο 17 − Συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή προγράμματα – εκπαιδευτικές επισκέψεις
 1. Η συμμετοχή καταρτιζόμενων, εκπαιδευτών, αποσπασμένων εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπι-κού σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα πουπροωθούν τους σκοπούς και τους στόχους της επαγγελ-ματικής κατάρτισης πραγματοποιείται σύμφωνα με ταοριζόμενα στον οδηγό του αντίστοιχου προγράμματος και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 2. Ως εκπαιδευτική επίσκεψη, η οποία αποτελεί συμπλήρωμα της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρ-τισης που παρέχεται στα Ι.Ε.Κ., ορίζεται η οργανωμένημετακίνηση των καταρτιζόμενων, μίας ή περισσότερωνειδικοτήτων, σε τόπους ή παραγωγικές μονάδες πουπροάγουν τα αντικείμενα της κατάρτισης.
 3. Οι καταρτιζόμενοι, οι εκπαιδευτές, οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, ο Διευθυντής, ο/οι Υποδιευθυντής/ες καιτο διοικητικό προσωπικό των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγμα-τοποιούν και να συμμετέχουν σε προγράμματα και εκ-παιδευτικές επισκέψεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,μονοήμερες ή πολυήμερες κατά τη διάρκεια του έτουςκατάρτισης. Υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των ανωτέρω είναι ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Άρθρο 18 − Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας – Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.)
 1. Σε κάθε δημόσιο Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί ΓραφείοΔιοίκησης και Γραμματείας, καθώς και Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.).
 2. Το Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας έχει ως έργοτη διεξαγωγή όλων των εργασιών που αφορούν στη δι-οικητική και οικονομική λειτουργία του Ι.Ε.Κ. Ειδικότερα,στο Γραφείο αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουνσχέση με την τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τηδιακίνηση εγγράφων, την αρχειοθέτηση αυτών και τηνεπιμέλεια της αλληλογραφίας του Διευθυντή, καθώςκαι την αναπαραγωγή των εγγράφων και του λοιπούέντυπου υλικού και τη διαχείριση των πληροφοριακώνσυστημάτων, εγγραφών, μετεγγραφών, κατατάξεων, κα-ταχωρήσεων απουσιών, βαθμολογιών, χαρακτηρισμούφοίτησης, έκδοσης αποτελεσμάτων, έκδοσης τίτλων,βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών σπουδών και τήρησηςσχετικών αρχείων.
 3. Το Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Στα-διοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) έχει ως έργο την ενημέρωση καισυμβουλευτική υποστήριξη των καταρτιζόμενων καιαποφοίτων του Ι.Ε.Κ., την οργάνωση, την εποπτεία, τοσυντονισμό, τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιο-λόγηση της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης τωνκαταρτιζόμενων, την παρακολούθηση της ένταξης τωναποφοίτων στην αγορά εργασίας και, γενικότερα, τηδιασύνδεση με την αγορά εργασίας, την παραγωγή καιτην οικονομία.
Άρθρο 19 − Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. – Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης μάθησης
 1. Για την καταγραφή όλων των στοιχείων κατάρτισηςτηρείται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συ-στημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτωνπληροφοριακό σύστημα το οποίο ενημερώνεται απότα Ι.Ε.Κ..
 2. Τα Ι.Ε.Κ. λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα διαχεί-ρισης μάθησης με σκοπό τη διευκόλυνση και την πρό-σβαση των καταρτιζόμενων σε σύγχρονες διαδικασίεςμάθησης. Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης μάθησηςμπορεί να περιλαμβάνει:α. Εργαλεία Διαχείρισης Τάξης, για τη δημιουργία ομά-δων καταρτιζόμενων, την έκδοση στατιστικών μαθη-σιακής πορείας, την ανάθεση ρόλων και δικαιωμάτωνπρόσβασης σε ψηφιακό υλικό, κ.λπ.β. Εργαλεία Διαχείρισης Περιεχομένου για τη δημι-ουργία, δόμηση και διανομή του μαθησιακού υλικού, τησχεδίαση του χώρου εργασίας-μελέτης των καταρτιζό-μενων, την εισαγωγή και εξαγωγή υλικού, τη διαχείρισητων αρχείων, κ.λπ.γ. Εργαλεία Επικοινωνίας, που περιέχουν λειτουργίεςγια τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μέσω ηλε-κτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), συνδιάσκεψη ήχουκαι εικόνας (audio/video- conferencing), ανακοινώσεις,συνεργασία με διαμοιρασμό επιφάνειας εργασίας, κ.λπ.δ. Εργαλεία Αξιολόγησης για τη δημιουργία, διανομήκαι διαχείριση δραστηριοτήτων αξιολόγησης, όπως επί-λυση ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης, ηλεκτρονική απο-στολή εργασιών, ηλεκτρονικό φάκελο (e-portfolio), κ.λπ.
Άρθρο 20 − Βιβλιοθήκες – Εποπτικά μέσα εκπαίδευσης-κατάρτισης
 1. Στα Ι.Ε.Κ. μπορούν να λειτουργούν βιβλιοθήκες γιατην υποστήριξη της διαδικασίας κατάρτισης. Τα βιβλίαπρέπει να είναι κωδικοποιημένα και σφραγισμένα στηνπρώτη σελίδα και να καταγράφονται στο βιβλίο βιβλι-οθήκης.
 2. Στο Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας του Ι.Ε.Κ.υπάρχουν διαθέσιμα εποπτικά μέσα για τις ανάγκες τόσοτων θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών μαθημά-των των ειδικοτήτων.
Άρθρο 21 − Υπηρεσιακά έγγραφα – βιβλία
 1. Σε κάθε Ι.Ε.Κ. τηρούνται τα παρακάτω Βιβλία καιυπηρεσιακά έντυπα :    α) Πρωτόκολλο αλληλογραφίας,β) Μητρώο και ευρετήριο καταρτιζόμενων,γ) Βιβλία φοίτησης καταρτιζόμενων (απουσιολόγια),δ) Βιβλία διδασκόμενης ύλης, κατά τμήμα και ειδικό-τητα, στα οποία καταχωρείται από τον διδάσκοντα ηενότητα που διδάσκεται καθημερινά,ε) Βιβλίο πάγιου εξοπλισμού Ι.Ε.Κ. και Εργαστηρίων,στ) Βιβλίο βιβλιοθήκης,ζ) Βιβλίο πράξεων,η) Παρουσιολόγιο Εκπαιδευτών,θ) Ατομικός Φάκελος καταρτιζόμενου,ι) Βιβλίο κυρώσεων,ια) Βιβλίο Βεβαιώσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης(Β.Ε.Κ.),ιβ) Βιβλίο Διπλωμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης,ιγ) Βιβλίο πιστοποιητικών στρατολογίας,ιδ) Ημερολόγιο λειτουργίας Ι.Ε.Κ.
 2. Τα παραπάνω τηρούνται ηλεκτρονικά εφόσον έχειεξασφαλιστεί η ύπαρξη αντιγράφων ασφαλείας, εκτόςτου βιβλίου πράξεων και του ημερολογίου λειτουργίας.
 3. Τα βιβλία που τηρούνται σε φυσική μορφή φυλλομε-τρούνται, σφραγίζονται πριν τη χρήση τους και φέρουνσφραγίδα και υπογραφή στο τελευταίο φύλλο από τονΔιευθυντή του Ι.Ε.Κ..
 4. Χρόνος διατήρησης βιβλίων, εντύπων και γραπτώνδοκιμίων:Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Βιβλίο πάγιου εξοπλι-σμού, Βιβλίο Πράξεων, Φάκελοι καταρτιζόμενων, ΒιβλίοΠιστοποιητικών Στρατολογίας, Βιβλίο και αντίγραφαΒ.Ε.Κ., Βιβλία πάγιου εξοπλισμού Ι.Ε.Κ. και Εργαστηρί-ων, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Ημερολόγιο Λειτουργίας Ι.Ε.Κ.,Βιβλίο Διπλωμάτων (αφορά στα Ι.Ε.Κ. που διατηρούν το αρχείο του Ο.Ε.Ε.Κ. και της Π.Ε.Ε.Π.), Μητρώο – ΕυρετήριοΣτο διηνεκέςΒιβλία φοίτησης, ημερήσια φύλλα και στελέχη τους,Κυρώσεων, Ύλης, Γραπτά δοκίμια ατομικών εργασιώνκαι τελικών εξετάσεων, προγράμματα μαθημάτων καιεξετάσεων, 3 έτη Παρουσιολόγιο και Φάκελοι Εκπαιδευτών 10 έτη
 5. Μετά την παρέλευση των ως άνω χρονικών διαστη-μάτων, η Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. εφαρμόζει τις σχετικές δι-ατάξεις για την καταστροφή/ανακύκλωση υλικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 22 − Πολιτική διασφάλισης ποιότητας και Πλαίσιο Ποιότητας
 1. Η πολιτική για τη διασφάλιση της ποιότητας πουεφαρμόζεται στα Ι.Ε.Κ. καθορίζεται και εγκρίνεται απότο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνάδειμε τα επαγγελματικά πρότυπα, το ισχύον κανονιστικόπλαίσιο και τους κανόνες λειτουργίας του συστήματοςτης επαγγελματικής κατάρτισης. Τα Ι.Ε.Κ. οφείλουν να πα-ρουσιάζουν, με τρόπο δομημένο και σαφή, τους στόχουςκαι τις βασικές αρχές λειτουργίας τους, τις διαδικασίεςκαι τα κριτήρια που ακολουθούν για τη διασφάλιση τηςποιότητας.
 2. Η πολιτική για τη διασφάλιση της ποιότητας στηρίζε-ται στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση και περιλαμβάνει:α) Την ανάγκη βελτίωσης όλων των διαδικασιών,β) την ανάγκη για την ανάπτυξη συστημάτων, δεξιο-τήτων και εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίεςβελτίωσης καιγ) τον καθορισμό των παραγόντων που πρέπει να βελ-τιωθούν, καθώς και τον τρόπο μέτρησης της βελτίωσήςτους.
 3. Το Πλαίσιο Ποιότητας των Ι.Ε.Κ. αποτελεί ένα ενιαίοκαι συνεκτικό πλέγμα αρχών, κριτηρίων, διαδικασιών καιδεικτών ποιότητας, συμβατό τόσο με τις εθνικές πολιτι-κές όσο και με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τη δια-σφάλιση ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση καιΚατάρτιση (Ε.Ε.Κ.), το οποίο λειτουργεί ως ένα εργαλείοβελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιώνΕ.Ε.Κ. από τα Ι.Ε.Κ.
 4. Το Πλαίσιο συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότηταςθέτοντας, για το σκοπό αυτό ένα φάσμα αρχών και πα-ρέχοντας στους εμπλεκόμενους φορείς ένα συμπληρω-ματικό εργαλείο για το σχεδιασμό, την παροχή και τηναξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Ε.Ε.Κ., καθώς:α) ορίζει την ποιότητα, αξιοποιώντας υφιστάμενες καιθέτοντας νέες εξειδικευμένες αρχές ποιότητας, στις τρειςσυνιστώσες της Ε.Ε.Κ., ήτοι στις εισροές, στις διαδικασίεςκαι στις εκροές καιβ) παρέχει μετρήσιμους ποιοτικούς και ποσοτικούςδείκτες για την αξιολόγηση της εφαρμογής των κριτηρί-ων ποιότητας από τους εμπλεκόμενους φορείς.
 5. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, οκύκλος ποιότητας αποτελείται από:α) Τον Σχεδιασμό (τίθενται σαφείς μετρήσιμοι και εφι-κτοί στόχοι ως προς τις διαδικασίες, τα καθήκοντα και τοανθρώπινο δυναμικό),β) την Εφαρμογή/Υλοποίηση (καθιέρωση διαδικασιώνγια την επίτευξη των στόχων),γ) την Αξιολόγηση (σχεδιασμός μηχανισμών/συστη-μάτων για την αξιολόγηση των επιτευγμάτων/αποτε-λεσμάτων – συλλογή και επεξεργασία δεδομένων πουέχουν προκύψει) καιδ) την Αναθεώρηση (ανάδραση και συζήτηση προ-κειμένου να βρεθούν οι διαδικασίες για βελτιωτικέςπαρεμβάσεις).
 6. Κριτήρια διασφάλισης ποιότητας για τη διεξαγωγήτης αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπη-ρεσιών από το Ι.Ε.Κ. αποτελούν :Κριτήριο 1 : Ηγεσία – Οργάνωση – Σχεδιασμός.Κριτήριο 2 : Παροχή Υπηρεσιών Ε.Ε.Κ.Κριτήριο 3 : Υποδομές – Εξοπλισμός – Πόροι.Κριτήριο 4 : Καινοτομία – Εξωστρέφεια.Κριτήριο 5 : Αποτελέσματα – Εκροές.
Άρθρο 23 – Δείκτες Ποιότητας
 1. Η μέτρηση της επίδοσης του Ι.Ε.Κ. αναφορικά με τονβαθμό τήρησης των αρχών ποιότητας και των κριτηρίωντου Πλαισίου Ποιότητας, καθώς και η αξιολόγηση τωναποτελεσμάτων των μετρήσεων ως προς τους τεθέντεςστόχους και τα στοιχεία σύγκρισης με άλλους ομοειδείςφορείς, συνιστούν μέρος του κύκλου ποιότητας. Οι δεί-κτες είναι ποσοτικές ή ποιοτικές μεταβλητές που παρέ-χουν μια απλή και αξιόπιστη βάση για την αξιολόγησητης απόδοσης.Για κάθε κριτήριο ποιότητας που αφορά στη διασφάλι-ση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης,επαγγελματικής ανάπτυξης υποστήριξης και σταδιοδρο-μίας των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.,αξιολογούνται οι ακόλουθοι δείκτες ποιότητας:1. Ηγεσία – οργάνωση – σχεδιασμόςΒαθμός ικανοποίησης των καταρτιζόμενων από τηνΔιοίκηση του Ι.Ε.Κ.
 2. Παροχή υπηρεσιών Ε.Ε.Κ.Βαθμός ικανοποίησης των καταρτιζόμενων από τουςεκπαιδευτές.
 3. Υποδομές – εξοπλισμός – πόροιΕπάρκεια εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλι-σμού
 4. Καινοτομία – εξωστρέφειαΑξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής (Τ.Π.Ε.).
 5. Αποτελέσματα / εκροέςΠοσοστό συμμετοχής και ποσοστό επιτυχίας των απο-φοίτων Ι.Ε.Κ. στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 6. Απορρόφηση από την αγορά εργασίαςΠοσοστό απορρόφησης σε θέσεις στον τομέα κατάρ-τισης του αποφοίτου.
Άρθρο 24 − Διαδικασία Συνεχούς Βελτίωσης
 1. Το Πλαίσιο Ποιότητας των Ι.Ε.Κ. βασίζεται σε μία δι-αδικασία συνεχούς βελτίωσης, η υλοποίηση της οποίαςπεριλαμβάνει συγκεκριμένα και διακριτά στάδια, ωςακολούθως :α) Στοχοθέτηση σε επίπεδο δεικτών ποιότητας. Η στο-χοθέτηση πραγματοποιείται από τη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ.λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν. Η στοχοθέτηση υλοποιείται σε ετήσια βάση.β) Αυτοαξιολόγηση. Η αυτοαξιολόγηση έχει ως επί-κεντρο το ίδιο το Ι.Ε.Κ. Αποτελεί μια διαδικασία ενδελε-χούς ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης του Ι.Ε.Κ.,αναφορικά με την τήρηση των κριτηρίων ποιότηταςκαι τον βαθμό εναρμόνισης της λειτουργίας του Ι.Ε.Κ.με τις απαιτήσεις του πλαισίου ποιότητας. Η αυτοαξι-ολόγηση διενεργείται από το Διευθυντή και τον/τουςΥποδιευθυντή/- ές του Ι.Ε.Κ. Η αυτοαξιολόγηση λαμβά-νει χώρα σε ετήσια βάση, ως μέρος του επιχειρησιακούσχεδιασμού του Ι.Ε.Κ., ώστε να είναι δυνατός ο αποτε-λεσματικός και συντονισμένος σχεδιασμός δράσεων, οιοποίες θα στοχεύουν στην επίτευξη των επιθυμητώναποτελεσμάτων.γ) Ανάπτυξη σχεδίων βελτίωσης. Αποτέλεσμα τηςδιαδικασίας αυτοαξιολόγησης που προηγήθηκε, είναιη κατανόηση, των Δυνατών Σημείων του Ι.Ε.Κ., και τωνΣημείων προς Βελτίωση, σε σχέση με τις αρχές και τακριτήρια ποιότητας. Η ομάδα αυτοαξιολόγησης, συντάσ-σει αναφορά με τα Δυνατά Σημεία και τα Σημεία προςΒελτίωση και προτείνει σχέδια βελτίωσης τα οποία θα συ-μπεριληφθούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Ι.Ε.Κ.δ) Εξωτερική Αξιολόγηση η οποία διενεργείται απόκλιμάκιο αξιολογητών υπό την εποπτεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14του ν. 4115/2013 (Β΄ 24) όπως ισχύει, με την αξιοποίησητων αναφορών της ομάδας αυτοαξιολόγησης του Ι.Ε.Κ.ε) Αναφορά Αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της εξω-τερικής αξιολόγησης καταγράφονται από την ομάδααξιολογητών σε τυποποιημένη αναφορά αξιολόγησης,η οποία περιλαμβάνει τα Δυνατά Σημεία και τα Σημείαπρος Βελτίωση που διαπίστωσε η ομάδα των αξιολογη-τών και αποδίδει μια συγκεκριμένη βαθμολογία.
 2. Η διαδικασία συνεχούς βελτίωσης επαναλαμβάνεταιανά διετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Άρθρο 25 − Έργο και γενικά καθήκοντα Διευθυντών και Υποδιευθυντών
 1.  α. Οι Διευθυντές ασκούν ιδίως τις αρμοδιότητες τωνπαρ. 2,3 και 4 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).β. Οι Διευθυντές ασκούν τις αρμοδιότητές τους, στοντομέα ευθύνης τους, στο πλαίσιο της προώθησης καιτης εξυπηρέτησης του σκοπού και των επιμέρους στό-χων του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ., όπως ορίζονται στις παρ. 2 και 3 τουάρθρου 1 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).
 2. Ειδικότερα οι Διευθυντές:α) Έχουν τη γενική ευθύνη της Διοίκησης του Ι.Ε.Κ. καισε αυτό το πλαίσιο, εποπτεύουν, συντονίζουν και καθο-δηγούν τη διοικητική λειτουργία του.β) Είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τον έλεγχοτων οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Ι.Ε.Κ.,σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής δια-χείρισης, καθώς και για την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρη-ση ηλεκτρονικού αρχείου με πλήρη και λεπτομερειακήκαταχώριση των στοιχείων της οικονομικής λειτουργίαςτου Ι.Ε.Κ.γ) Έχουν την ευθύνη εφαρμογής των νομοθετικώνδιατάξεων, των κανονιστικών αποφάσεων, των εγκυ-κλίων και ειδικότερα του κανονισμού λειτουργίας τωνΙ.Ε.Κ. στον τομέα αρμοδιότητάς τους.δ) Είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη και αξιόπιστηενημέρωση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελμα-τικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., εντύπως ήκαι ηλεκτρονικώς και οφείλουν να συνεργάζονται μετις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευμάτων, για τη ρύθμιση κάθε ειδικού θέματοςαρμοδιότητάς τους.ε) Αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα κρίσιμα προβλήματα,επιλύουν διαφορές, συμβάλλουν στη σύνθεση ιδεών καιαπόψεων και αίρουν αμφιβολίες και αμφισβητήσεις. Με-ριμνούν για τη εξασφάλιση πνεύματος συνεργασίας, ωςαπαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη εκπαιδευτικήκαι διοικητική λειτουργία του Ι.Ε.Κ.στ) Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για καινοτόμες δρά -σεις σύνδεσης του Ι.Ε.Κ. με το εθνικό και το τοπικόκοινωνικό περιβάλλον, καθώς και με την αγορά εργα-σίας, οι οποίες προάγουν τους σκοπούς της επαγγελ-ματικής κατάρτισης, όπως ορίζονται στο άρθρο 22 τουν. 4763/2020 (Α΄ 254).ζ) Ενημερώνονται διαρκώς και με δική τους μέριμναγια τα προγράμματα της Ε.Ε. και διεθνή προγράμματα,στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ-τισης, στα οποία δύνανται να συμμετέχουν οι καταρτι-ζόμενοι.η) Σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις εξωστρέφειας,με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με υπηρε-σίες και επαγγελματικούς ή παραγωγικούς φορείς απότην Ελλάδα και το εξωτερικό.θ) Αναθέτουν στους εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. συγκεκριμέ-να καθήκοντα που συνδέονται με το γενικότερο εκπαι-δευτικό έργο βάσει των Οδηγών Κατάρτισης, όπως αυτάπου σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό,την υλοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμ-μάτων και δράσεων, την εργαστηριακή εκπαίδευση, τηνπρακτική άσκηση και τη μαθητεία των καταρτιζομένων,την εφαρμογή προγραμμάτων εισαγωγής και διδακτικήςαξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορι-κής, καθώς και την εν γένει λειτουργία του Ι.Ε.Κ.ι) Αξιολογούν μετά το πέρας κάθε εξαμήνου κατάρτι-σης τους εκπαιδευτές, σε συνεργασία με τον/τους Υπο-διευθυντή/ές.ια) Προβαίνουν στη διερεύνηση κάθε κρίσιμου ζητή-ματος και ιδίως στην εξέταση καταγγελιών που γίνονταισε βάρος διοικητικών υπαλλήλων, εκπαιδευτικών καιεκπαιδευτών, ελέγχουν την αξιοπιστία τους και αποφα-σίζουν για την ενδεχόμενη άσκηση των πειθαρχικώναρμοδιοτήτων τους.ιβ) Εκπροσωπούν το Ι.Ε.Κ. και υπογράφουν κάθε έγ-γραφο του Ι.Ε.Κ. και κάθε σύμβαση ή σχετικό έγγραφο.3. Οι Υποδιευθυντές ασκούν ιδίως τις αρμοδιότητεςτης παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020.Ειδικότερα:α) Είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση, την εποπτείακαι την παρακολούθηση της διεξαγωγής της κατάρτισηςκαι του εκπαιδευτικού έργου. β) Είναι υπεύθυνοι για τη διαρκή και άμεση ενημέρωσητου Διευθυντή για θέματα που σχετίζονται με την οργά-νωση του εκπαιδευτικού έργου και την αποτελεσματικήλειτουργία του Ι.Ε.Κ.γ) Μεριμνούν ειδικώς για την απρόσκοπτη εκτέλεσητων αποφάσεων του Διευθυντή.δ) Επιλαμβάνονται ζητημάτων καθημερινής λειτουρ-γίας του Ι.Ε.Κ. και μεριμνούν για την άμεση και ομαλήδιευθέτηση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εκπαι-δευτική ή τη διοικητική λειτουργία.ε) Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαι-δευτών και μεριμνούν για τη συλλογή όλων των ανα-γκαίων στοιχείων
Άρθρο 26 – Εκπαιδευτές – Ανάθεση μαθημάτων
 1. Η Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. υποχρεούται να αναρτά τοεβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τμημά-των στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα τουΙ.Ε.Κ., πριν τη δήλωση των μαθημάτων του εξαμήνουαπό τους υποψήφιους εκπαιδευτές. Με απόφαση τουΔιευθυντή του Ι.Ε.Κ. δύνανται να γίνονται αλλαγές στοεβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, σε ειδικές περιπτώ-σεις οι οποίες αφορούν σε συνεργασίες με εξωτερικούςεργαστηριακούς χώρους.
 2. Οι αναθέσεις των διδακτικών ωρών στα μέλη τουΜητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης τωνΔημοσίων Ι.Ε.Κ. που έχουν υποβάλει σχετική δήλωσημαθημάτων, πραγματοποιούνται με αυστηρή τήρησητων αξιολογικών πινάκων ανά Δ.Ι.Ε.Κ., ειδικότητα και μά-θημα, όπως αυτοί προκύπτουν από την προβλεπόμενηδιαδικασία του Κανονισμού Διαχείρισης του ΜητρώουΕκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ..
 3. Για την ανάθεση διδακτικών ωρών στα μαθήματατου προγράμματος κατάρτισης κάθε ειδικότητας λαμ-βάνονται υπόψη τα προσόντα των εκπαιδευτών, όπωςαυτά περιγράφονται στους πιστοποιημένους από τονΕ.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οδηγούς Κατάρτισης. Τα οριζόμενα προ-σοντολόγια στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότηταςείναι κριτήριο που υπερτερεί της σειράς κατάταξης τωνυποψηφίων εκπαιδευτών στους αξιολογικούς πίνακεςκάθε μαθήματος.
 4. Η πρόταση από το Ι.Ε.Κ. για ανάθεση διδακτικώνωρών στον υποψήφιο εκπαιδευτή, γίνεται με αποστο-λή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός τουωραρίου λειτουργίας του Ι.Ε.Κ.. Ομοίως, η συνολική ήεν μέρει αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης ανάθεσηςδιδακτικών ωρών από τον υποψήφιο εκπαιδευτή γίνεταιαπαραιτήτως με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού τα-χυδρομείου προς το Ι.Ε.Κ. εντός πέντε (5) ωρών από τηνώρα αποστολής της πρότασης ανάθεσης, εξαιρουμένουτου χρονικού διαστήματος που δεν λειτουργεί το Ι.Ε.Κ..Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθειχωρίς απάντηση από τον υποψήφιο εκπαιδευτή, θεω-ρείται ότι ο εκπαιδευτής αρνήθηκε την ανάθεση. Ότανο εκπαιδευτής δεν αποδεχθεί με αποστολή μηνύματοςηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ανατιθέμενο σε αυτόνμάθημα εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήμα-τος, το μάθημα ανατίθεται στον αμέσως επόμενο υπο-ψήφιο του αντίστοιχου πίνακα κατάταξης και σύμφωναμε τα οριζόμενα στον Οδηγό Κατάρτισης.
 5. Η διαδικασία ανάθεσης μαθημάτων στους υποψήφι-ους εκπαιδευτές, γίνεται από Τριμελή Επιτροπή η οποίασυγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. καισυντάσσει σχετικό πρακτικό, μετά την ολοκλήρωση τωναναθέσεων.
 6. Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτήδημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευμάτων ορίζονται οι δεκαέξι (16) διδακτικέςώρες εβδομαδιαίως εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:α) δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως για τουςελεύθερους επαγγελματίες,β) οκτώ (8) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, όταν ο εκ-παιδευτής έχει την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχειπλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα ή είναι συντα-ξιούχος.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που απαιτείται υπέρβασηωρών διδασκαλίας και έχει εξαντληθεί η δυνατότηταανάθεσης σε εκπαιδευτή του αξιολογικού πίνακα τουμαθήματος, η διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. δύναται να υποβάλειαιτιολογημένο αίτημα στην Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγ-γελματικής Κατάρτισης, για ανάθεση ωρών διδασκαλίαςπου υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια.
 7. Η παραίτηση εκπαιδευτή μετά την αποδοχή της ανά-θεσης του μαθήματος επιφέρει παύση του εκπαιδευτήαπό μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών ΕπαγγελματικήςΚατάρτισης για το τρέχον και το αμέσως επόμενο εξά-μηνο κατάρτισης.
 8. Στην περίπτωση μαθημάτων που δεν έχουν δηλωθείαπό υποψήφιους εκπαιδευτές ή έχει εξαντληθεί η δυνα-τότητα ανάθεσης σε εκπαιδευτή του αξιολογικού πίνα-κα του μαθήματος, τα μαθήματα αυτά, με ευθύνη τηςδιεύθυνσης του Ι.Ε.Κ., ανατίθενται σε εκπαιδευτές μέλητου Μητρώου, με προσόντα σύμφωνα με τα οριζόμεναστους αντίστοιχους Οδηγούς Κατάρτισης ακολουθώνταςτη διαδικασία της παρ. 4 του παρόντος.
 9. Οι αμοιβές των εκπαιδευτών καθορίζονται σύμφωναμε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 10. Τα Ι.Ε.Κ. υποχρεούνται να ολοκληρώνουν τη δια-δικασία καταχώρισης των απαιτούμενων δικαιολογη-τικών των εκπαιδευτών στο πληροφοριακό σύστηματου εκάστοτε φορέα υλοποίησης του έργου εντός δε-καπέντε (15) ημερών από την έναρξη κάθε εξαμήνουκατάρτισης και ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται στηνυπογραφή των σχετικών συμβάσεων των εκπαιδευτών,εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη κάθε εξαμήνουκατάρτισης.
Άρθρο 27 – Καθήκοντα εκπαιδευτών – Αξιολόγηση
 1. Ως προς τους εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ., η ΔιασφάλισηΠοιότητας αποσκοπεί στην προώθηση της αριστείας,στην ανάπτυξη και την παροχή προγραμμάτων συνε-χούς επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισήςτους, καθώς και στην παροχή ευκαιριών εκπαίδευσηςπου συμβάλουν στην υποστήριξη και την ενίσχυση τουρόλου των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. και της ανταπόκρισής τουςστις ανάγκες του ατόμου και της οικονομίας. Οι εισροές για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξηβασίζονται στον εντοπισμό των αναγκών κατάρτισηςτων εκπαιδευτών και περιλαμβάνουν κυρίως:α) Αξιολογήσεις απόδοσης εκπαιδευτών: η ανάλυσητων αξιολογήσεων απόδοσης εντοπίζει δυνατά και αδύ-νατα σημεία στην απόδοση των εκπαιδευτών και στοχεύ-ει στη διαρκή βελτίωση του προγράμματος κατάρτισης.β) Έλεγχο Προγράμματος Σπουδών και δεξιότητεςαπασχολησιμότητας: η αναζήτηση περιγραφικών καιποσοτικών αποτελεσμάτων, τα οποία αποτυπώνουν τοβαθμό χρήσης από τον εκπαιδευτή μεθόδων για το «τιδιδάχθηκε», «τι ασκήθηκε πρακτικά» και «τι αξιολογή-θηκε» που εφαρμόζονται από τον εκπαιδευτή για τηνπεριγραφή των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας στομαθησιακό περιβάλλον. Αυτή η άσκηση προσδιορίζει το-μείς βελτίωσης που απαιτούνται στη διδακτική απόδοσηκαι που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα προγράμματακατάρτισης εκπαιδευτών.
 2. Κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου, οι εκ-παιδευτές οφείλουν:α) Να ανταποκρίνονται με συνέπεια και υπευθυνότηταστα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει,παρέχοντας σε τακτική βάση στους καταρτιζόμενους τοαπαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αναρτούν στηνηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων τουΙ.Ε.Κ., προτείνοντας σχετική βιβλιογραφία, σύμφωνα μετα οριζόμενα στους εκάστοτε Οδηγούς Κατάρτισης καιτηρώντας τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικήςιδιοκτησίας,β) να ενημερώνουν τα υπηρεσιακά έγγραφα (απουσιο-λόγιο, βιβλία ύλης, βιβλίο συμβάντων εργαστηρίου κ.ά.),γ) να χρησιμοποιούν τους χώρους, τις εγκαταστάσειςκαι τις υποδομές για την πραγματοποίηση των μαθη-μάτων σεβόμενοι τους κανόνες λειτουργίας αυτών καιδ) να ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία, σεβό-μενοι την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των καταρτι-ζόμενων, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς.
 3. Με την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου κατάρτισηςδιενεργείται αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τον Δι-ευθυντή, τον/τους Υποδιευθυντή/ές και τους καταρτι-ζόμενους του Ι.Ε.Κ.Οι άξονες αξιολόγησης είναι:α) Αξιολόγηση εκπαιδευτή ως προς το παρεχόμενοεκπαιδευτικό έργο,β) Αξιολόγηση εκπαιδευτή ως προς τη συνέπεια καιτις υποχρεώσεις του,γ) Αξιολόγηση εκπαιδευτή ως προς την επίτευξη τωνπροσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, δ) Αξι-ολόγηση εκπαιδευτή ως προς τη σχέση του με τους κα-ταρτιζόμενους.
 4. Η αξιολόγηση διενεργείται με τη χρήση ερωτημα-τολογίων τα οποία αναπτύσσονται από τη ΔιεύθυνσηΤεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των εκπαιδευτών πα-ραδίδονται στη Διεύθυνση Εφαρμογής ΕπαγγελματικήςΚατάρτισης, η οποία τα καταχωρίζει στην ηλεκτρονικήεφαρμογή του Μητρώου Εκπαιδευτών ΕπαγγελματικήςΚατάρτισης στο πεδίο «Αξιολόγηση» για κάθε εκπαιδευ-τή και λαμβάνονται υπόψη στην μοριοδότησή του.
 5. Η μη συνεπής τήρηση των καθηκόντων και των υπο-χρεώσεων του εκπαιδευτή δύναται να επιφέρει παύσητου εκπαιδευτή από μέλος του Μητρώου για ένα (1) έτοςκατάρτισης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ωςεξής:Ενέργεια ή συμπεριφορά εκπαιδευτή που προσβάλλειτη Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. ή τους καταρτιζόμενους ή διατα-ράσσει την εύρυθμη λειτουργία του Ι.Ε.Κ. καταγράφεταιαπό τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ως περιστατικό στο Ημε-ρολόγιο λειτουργίας Ι.Ε.Κ.. Στη συνέχεια, ο Διευθυντήςενεργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσί-ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και ΥπαλλήλωνΝ.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α΄ 26), με ανάλογη εφαρμογή γιατους εκπαιδευτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 28 − Προστασία προσωπικών δεδομένων
 1. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανο-νισμού υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικάδεδομένα που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για τηνεγγραφή και τη φοίτηση των καταρτιζόμενων καθ΄ όλητη διάρκειά της.
 2. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδο-μένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εφαρ-μογή του παρόντος κανονισμού είναι το Υ.ΠΑΙ.Θ. για όλατα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητάς του διά του Διευθυντήτου εκάστοτε Ι.Ε.Κ.
 3. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομέ-νων είναι ο έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεωνγια την εγγραφή και φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. καθώς και η ορθήυλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
 4. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το στοιχ. ετης παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά μετο στοιχ. γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. Όσοναφορά στα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών,νομική βάση της επεξεργασίας είναι η περ. ζ΄ της παρ. 2του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ.
Άρθρο 29 – Λοιπές Διατάξεις
 1. Οι καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν σε πρακτικήάσκηση ή σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώροσε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και έχουνάμεση ή έμμεση επαφή με τρόφιμα, ή εκπαιδεύονται σεβρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούςοφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικό υγείας, σύμφωναμε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 2. Οι καταρτιζόμενοι, κατά την αρχική εγγραφή τουςστα Ι.Ε.Κ., όπου επιλέχθηκαν να φοιτήσουν, λαμβάνουνγνώση του κανονισμού και της σχετικής νομοθεσίας καιυπογράφουν δήλωση αποδοχής που θα διέπει όλα ταεξάμηνα κατάρτισης, με την οποία δηλώνουν ότι έχουνλάβει γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεωντους καθώς και του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 30 – Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούμενες διατάξειςΗ παρούσα απόφαση καταργεί τις ρυθμίσεις της υπ’ αρ. 5954/23-07-2014 (Β’ 1807) απόφασης.

Άρθρο 31 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Μαρούσι, 8 Δεκεμβρίου 2021
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ