Οργάνωση και λειτουργία – Τίτλοι και επαγγελματικά δικαιώματα

Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17.09.2013)

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Οργάνωση και λειτουργία φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τους παρακάτω νόμους:

4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/01.11.2013)4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/10.01.2014)4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15.05.2014), 4283/2014 (ΦΕΚ189/Α/10.09.2014), Νόμος 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014), 386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11.05.2016), 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/07-07-2016), 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/30.05.2017) και 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12.06.2018)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Οργάνωση και λειτουργία φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης 

Άρθρο 17 – Φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης

1.    Στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή της εκπαίδευσης που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο, φορείς παροχής υπηρεσιών είναι:

α)   η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) η οποία παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης,

β)   το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το οποίο παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της τυπικής μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Σ.Ε.Κ.,

γ)   το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης το οποίο παρέχει συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου συμβουλευτική και

δ)   το Κολλέγιο, το οποίο παρέχει μη τυπική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, στους αποφοίτους της τυπικής μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2.   Οι ανωτέρω φορείς μπορεί να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί. Οι ιδιωτικοί φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Η εποπτεία των φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ η πιστοποίηση των «εισροών» τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των «εκροών» τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

3.   Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, καταρτίζονται οι Κανονισμοί Λειτουργίας των ανωτέρω φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, με τους οποίους ρυθμίζονται [ν.4547/α.89/π.3] Ο Κανονισμός των ανωτέρω φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών καταρτίζεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και ρυθμίζει θέματα όπως:

α)  θέματα που αφορούν στην οργάνωση της σπουδαστικής ζωής, θέματα που αφορούν στον καθορισμό των διακοπών και αργιών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη φοίτηση και στην πρακτική άσκηση ή μαθητεία τους, στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις ποινές που επιβάλλονται στους σπουδαστές, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία για την επιβολή τους,

β)  τα αρμόδια όργανα, οι διαδικασίες και τα κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση,

γ)  τη διαφάνεια όλων των διοικητικών και διδακτικών διαδικασιών και αποφάσεων, που ακολουθούνται,

δ)  τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, επαναξιολόγησης των δομών και αξιολόγησης των σπουδαστών, καθώς και τη διαμορφωτική αξιολόγηση – έρευνες αλλά και την εξωτερική αξιολόγηση,

ε)  τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών ιδιωτικών φορέων, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησής τους,

στ)τα θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των ιδιωτικών φορέων, τη διαδικασία έκδοσης των τίτλων κατάρτισης των ιδιωτικών φορέων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχει σχέση με την οργάνωση και λειτουργία,

ζ)   τη διαδικασία και τον τρόπο εγγραφών και μετεγγραφών και την έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικό έτους [ν.4264/α.47/π.1]

ζη)τα υπηρεσιακά έντυπα που οφείλουν να τηρούν οι ιδιωτικοί φορείς,

ηθ)τα λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων φορέων.

ι)   τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ξενόγλωσσων τμημάτων.  [ν.4403/α.42/π.8]

ια) τα θέματα που αφορούν το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των παρεχόμενων προγραμμάτων, καθώς και την πρακτική άσκηση ή και τη μαθητεία,

ιβ) τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης των τμημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των φορέων, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, τα θέματα συγκρότησης βιβλιοθηκών και άλλων εποπτικών μέσων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ζητήματα εποπτείας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.

4.   Οι δημόσιοι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, συνιστούν περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ιδρύονται, να μετατρέπονται, να συγχωνεύονται και να καταργούνται. Για τη στέγασή τους χρησιμοποιούνται κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

5.  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων οι δημόσιοι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχουν ειδικότητες, οργανώνουν τμήματα, σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, των Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών Ενώσεων και τις προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Ο.Α.Ε.Δ., του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, των Υπουργείων Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλία και Αιγαίου.

6.   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ιδρύονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται δημόσιοι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων αυτών ανήκει στο Υπουργείο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τα συστήνει και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7.   Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς παροχής μη τυπικής εκπαίδευσης είναι δυνατόν να παρέχουν προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως κατάρτισης. Στην αρμοδιότητα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ανήκει η μέριμνα για τη χρήση νέων τεχνολογιών και την προώθηση του ψηφιακού περιβάλλοντος στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών και η έγκριση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών ή μέρους αυτού ή ενοτήτων αυτών, από τρίτους, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα εξ αποστάσεως κατάρτισης εφόσον αφορούν το σύνολο μιας ειδικότητας στους αποφοίτους τους απονέμεται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τους παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες Πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή και λειτουργία της παροχής προγραμμάτων σπουδών εξ αποστάσεως κατάρτισης.

8.   Για τους σπουδαστές των δημόσιων φορέων η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών, που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα Σ.Ε. των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, ή στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ. ή στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Ι.Ε.Κ. ή στα εργαστήρια Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων ή στα Ε.Κ.Φ.Ε. ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση. Η Μαθητεία ή και η Πρακτική Άσκηση τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους φορείς του Δημοσίου είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή / και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

9.   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  [ν.4452/α.12/π.7α] και Υγείας, ρυθμίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών, καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αποζημιώσεις των μαθητών και των εργοδοτών κατά τη διάρκεια της Μαθητείας ή και της πρακτικής άσκησης. [ν.4386/α.42/π.8]

Οι σπουδαστές προγραμμάτων μαθητείας υπάγονται ασφαλιστικά στο ΕΦΚΑ για το διάστημα της μαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος. Η αμοιβή για το διάστημα της μαθητείας είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. [ν.4452/α.12/π.7β]

Άρθρο 18 – Επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα σπουδών

1.    Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3369/2005 (Α΄171), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3879/2010 (Α΄163) και την παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), εφόσον υπάρχουν, ή με βάση τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα. Αξιολογούνται δε και επανεκτιμώνται και, εάν κριθεί σκόπιμο, ανανεώνονται κάθε έξι, τουλάχιστον, έτη.

2.   Τα προγράμματα σπουδών της αρχικής κατάρτισης αποτυπώνονται στους αντίστοιχους ανά ομάδα προσανατολισμού επαγγελμάτων, τομέα ή ειδικότητα οδηγούς σπουδών. Ο οδηγός σπουδών κάθε ειδικότητας περιλαμβάνει σαφώς επαγγελματικό προφίλ, μαθησιακά αποτελέσματα, που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, κατά μάθημα και ειδικότητα, πιστωτικές μονάδες, αντιστοιχίσεις ειδικότητας και κατάταξης υποψηφίων, ωρολόγιο πρόγραμμα με διδακτέα ύλη, θεωρητικής ή εργαστηριακής ενότητας, διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος, προσόντα εκπαιδευτών, μεθόδους διδασκαλίας και εξοπλισμό, όπως και μέσα διδασκαλίας. Τα προγράμματα σπουδών ανά ειδικότητα της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης διαμορφώνονται και εποπτεύονται ως προς την εφαρμογή τους από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ..Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις επιστημονικές ενώσεις, εφόσον υπάρχουν. , με τη σύμφωνη γνώμη του Ι.Ε.Π.. [ν.4264/α.47/π.11] [ν.4473/α.4/π.7]

3.   Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., καθώς οι απόφοιτοι δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. καθορίζονται, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, η κατάταξή τους σε εξάμηνο, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη μετάβαση από ένα επίπεδο κατάρτισης σε άλλο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα.[ν.4264/α.47/π.2] [ν.4386/α.42/π.1]

34. Τα προγράμματα σπουδών της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης δύνανται να συνδέουν τα μαθησιακά αποτελέσματα με Πιστωτικές Μονάδες, σε εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και του European Credit System for Vocational and Education and Training – ECVET που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8.7.2009), η απόδοση των οποίων επιτρέπει τόσο την αντιστοίχιση των αποκτούμενων προσόντων και την ισοτιμία των τίτλων σπουδών όσο και την κινητικότητα μεταξύ διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων και των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 19 – Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) Έννοια

(Το άρθρο δεν αφορά τα Ι.Ε.Κ.)

Άρθρο 20 – Ομάδες Προσανατολισμού και Ειδικότητες Σ.Ε.Κ.

(Το άρθρο δεν αφορά τα Ι.Ε.Κ.)

Άρθρο 21 – Πρόγραμμα Σπουδών Σ.Ε.Κ.

(Το άρθρο δεν αφορά τα Ι.Ε.Κ.)

Άρθρο 22 – Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Σπουδαστών

(Το άρθρο δεν αφορά τα Ι.Ε.Κ.)

Άρθρο 23 – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Έννοια και Ίδρυση

1.   Σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ..

2.   Η φοίτηση στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν.

3.   Δύναται να ιδρύονται Ι.Ε.Κ.. Πειραματικά αποκλειστικά δημόσια και Ειδικής Αγωγής δημόσια και ιδιωτικά. Στην απόφαση ίδρυσής τους ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω Ι.Ε.Κ.. Για τη λειτουργία των ανωτέρω Ι.Ε.Κ. μπορεί να εκδίδονται ειδικοί Κανονισμοί Λειτουργίας τους, με τους οποίους, πέραν των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικά θέματα λειτουργίας και στελέχωσής τους, όπως θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, εποπτικών μέσων, ειδικών διαδικασιών και επιτροπών αξιολόγησης, υποδομών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με το περιεχόμενο εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη φυσιογνωμία τους. [ν.4386/α.42/π.2α]

4.   Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον 150 ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης ως αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, εφόσον αν το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 (Α΄75) από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου πρακτικής άσκησης και τους απονέμεται η βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. [ν.4547/α.87/π.2] 

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής `Ασκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του N. 1599/1996. [ν.4264/α.47/π.3]

5.   Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. δύνανται δύναται να πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σπουδαστών των Σ.Ε.Κ., εκτός της διάρκειάς της, με ευθύνη εφαρμογής του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. που φοιτά, να την πραγματοποιήσουν σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ. ή , Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης πρέπει μπορεί να είναι συνεχόμενη συνεχιζόμενη ή και τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά ένα (1) ημερολογιακό έτος.[ν.4386/α.42/π.2β]

6.   Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως Συντονιστή Πρακτικής `Ασκησης, αρμοδιότητα του οποίου αποτελεί η παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, ο επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση και η τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου.

7.   Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξαμήνων επιμερισμένη εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 1.050 960 ωρών. H Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους ανωτέρων από αυτή βαθμίδας. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του δεύτερου, του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα. Δικαίωμα φοίτησης στα Ι.Ε.Κ. έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή Σ.Ε.Κ. ή ανώτατης εκπαίδευσης.  [ν.4386/α.42/π.2γ]

8.   Οι κάτοχοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222), αδειοδοτούνται αυτόματα χωρίς καμία πρόσθετη προϋπόθεση και για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).

9.   Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων ρυθμίζονται επιμέρους θέματα και κάθε λεπτομέρεια του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 24 – Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.

1.    Οι Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και με τις αντίστοιχες Ειδικότητες του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι οι εξής:

α) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών:

Τομέας Πληροφορικής

1. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

2. Τεχνικός Η/Υ

3. Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ

4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web designer – Developer/ Video games).

Τομέας Χημικών Εφαρμογών

1. Τεχνικός Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών.

2. Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων.

Τομέας Ένδυσης και Υπόδησης

1. Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος – Σχεδιαστής Μόδας.

Τομέας Δομικών Έργων

1. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής Τομέας Μηχανολογίας.

2. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

4. Τεχνικός Μηχανοτρονικής

5. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

1. Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων

2. Τεχνικός Αυτοματισμών

β) Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας:

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

2. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού

3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

4. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού

5. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού

6. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας

7. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών

8. Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)

9. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

10. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

11. Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων

12. Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

13. Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών

14. Στέλεχος Κοστολόγησης

15. Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών.

γ) Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας

Τροφίμων και Διατροφής: Τομέας Γεωπονίας

1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας.

2. Τεχνικός Αγροτουρισμού

3. Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος

Τομέας Διατροφής και Διαιτολογίας

1. Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας.

Τομέας Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

1. Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών.

δ) Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών:

Τομέας Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

1. Τέχνη φωτογραφίας

2. Ζωγραφική τέχνη

3. Μεταλλοτεχνία

4. Χαρακτική τέχνη

5. Τέχνη τοιχογραφίας

6. Κεραμική τέχνη

7. Τέχνη ψηφιδωτού

8. Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων

9. Μουσική τεχνολογία

10. Εικονοληψία

11. Ηχοληψία

12. Χειριστής ηλεκτρονικής συνάρμοσης εικόνας (monter)

13. Λογοτεχνική μετάφραση κειμένων και Διόρθωση, Επιμέλεια κειμένων

14. Τέχνη δημιουργικής γραφής

15. Τέχνη σκίτσου – Εικονογραφίας – Γραφικών

16. Τεχνικός κινούμενης εικόνας – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος

17. Υποκριτική τέχνη θεάτρου – κινηματογράφου

18. Τέχνη σεναριογραφίας

19. Τέχνη σκηνοθεσίας

20. Τέχνη σκηνογραφίας – ενδυματολογίας

21. Εφαρμοσμένες τέχνες χορού

22. Μουσική -Τραγούδι

23. Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων.

24. Συντηρητές Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων.

25. Τεχνικός Κοσμήματος Παραγωγής,

26. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος. [ν.4203/α.25/π.5_2]

ε) Ομάδα επαγγελμάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης:

1. Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ

2. Αθλητική δημοσιογραφία

3. Ραδιοφωνικός παραγωγός

4. Οργανωτικός συντονιστής παραγωγής

5. Τηλεοπτικός παραγωγός.

στ) Ομάδα Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας:

1. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)

2. Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

3. Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

ζ) Ομάδα προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας:

1. Βοηθός Φυσικοθεραπείας

2. Βοηθός Φαρμακείου

3. Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής

4. Βοηθός Εργοθεραπείας

5. Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

6. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων

7. Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας

8. Βοηθός Οπτικής και Οπτικομετρίας

9. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

10. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

11. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας

12. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

13. Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων

14. Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

15. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις

16. Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου.

η) Επιμέρους τομείς και επαγγέλματα:

1. Τεχνικός Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ

2. Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης

3. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής

4. Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών

5. Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

6. Επιμελητής Πτήσεων

7. Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς

8. Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας /Λουτροθεραπείας – spa

9. Προπονητής Αθλημάτων.

10. Τεχνικός Χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης. [ν.4203/α.25/π.5_2]

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄- Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα

Άρθρο 25 – Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα

1.   Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

α .    Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση,

αβΑπολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 34, που χορηγείται στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.),

β.    Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3

γ.    Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις,

γδ.  Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 34, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις,

εδΠτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 45, που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση,

εστ.Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 45, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση,

ζ.    Βεβαίωση Επάρκειας, που χορηγείται σε επαγγελματίες οι οποίοι παρακολουθούν σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα, προκειμένου να εκσυγχρονίσουν ή αναβαθμίσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες του επαγγέλματος.

[ν.4229/α.11/π.1_7] [ν.4283/α.12/π.1]

2.   Για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 35, ειδικότητας Πλοιάρχων και των Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261).[ν.4283/α.12/π.2]

3.   Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, καταρτίζεται εθνικός κατάλογος αναγνωρισμένων επαγγελμάτων και καθορίζονται τα επίπεδα επαγγελματικής κατάρτισης, που προβλέπονται για κάθε επάγγελμα.

4.   Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, με τις οποίες παρέχεται πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης για τους αποφοίτους παλαιού τύπου επαγγελματικών σχολών (κατώτερες τεχνικές σχολές, μέσες σχολές εργοδηγών κ.λπ.). Με την ίδια όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι και η διαδικασία, με τους οποίους πιστοποιείται η επαγγελματική κατάρτιση εμπειρία επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο και η αντιστοίχιση της πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης εμπειρίας επαγγελματιών με τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του παρόντος άρθρου. [ν.4283/α.12/π.3]

5.   Οι απόφοιτοι των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 17, εκτός του Κ.Δ.Β.Μ. και του Κολλεγίου, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και είναι δυνατόν, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις ανά ειδικότητα, να συμμετάσχουν σε στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται ετήσια, το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σε χρόνο που ορίζεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά μόνας ή και σε συνεργασία με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις Επιστημονικές Ενώσεις αποτελεί το φορέα, που εφαρμόζει τις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, για τη χορήγηση Πτυχίου ή Διπλώματος Ειδικότητας. Κατά περίπτωση, στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης, δύνανται να συμμετέχουν και Υπουργεία που χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, για όσες ειδικότητες υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδικότητας, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις επιστημονικές ενώσεις, εφόσον αυτές οι συμφωνίες υπάρχουν, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ειδικά το σύστημα πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων των αποφοίτων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο χρόνος διεξαγωγής και η διαδικασία των εξετάσεων, η οργανωτική δομή, ο τύπος των χορηγούμενων τίτλων και βεβαιώσεων, καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης και του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση του χορηγούμενου τίτλου.

Με όμοια απόφαση καθορίζεται το σύστημα πιστοποίησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), οι οποίοι παρακολουθούν πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα, κατ’ αναλογία και με βάση τα θέματα του εδαφίου ε΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και ο καθορισμός των θεμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ανατίθεται δε στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης του παρόντος εδαφίου, συνιστώνται όργανα και επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα, που συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας τους, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά στις εξετάσεις πιστοποίησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Κ.Δ.Β.Μ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η συγκρότηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

[ν.4229/α.11/π.1_8] [ν.4283/α.12/π.4] [ν.4547/α.110/π.4] 

6.   Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 3879/2010.

7.   Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα εφαρμογής αυτού του άρθρου.

8.   Από τη δημοσίευση του Ν. 4186/2013 το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 αντιστοιχεί στο Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 του παρόντος άρθρου και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1 της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 αντιστοιχεί στο Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3 του παρόντος άρθρου που χορηγείται στους αποφοίτους των Σ.Ε.Κ..
[ν.4229/α.11/π.1_8]

9.   Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την πιστοποίηση αποφοίτων Ι.Ε.Κ. κατά τα άρθρα 23 και 24 του νόμου αυτού, στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. παλαιού τύπου που συμμετέχουν επιτυχώς σε εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγείται Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4 και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3 του παρόντος άρθρου, αντί των τίτλων της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 και της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992, αντίστοιχα.
[ν.4229/α.11/π.1_8]

10.  α.  Με βάση τα τηρούμενα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικά αρχεία του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.), ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκδίδει «Βεβαιώσεις Πιστοποίησης», «Βεβαιώσεις Χορήγησης Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης» και «Βεβαιώσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης». Οι ανωτέρω βεβαιώσεις χορηγούνται στους δικαιούχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 του ν. 2009/1992 που συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων που διενήργησε ο Ο.Ε.Ε.Κ., έχουν το αντίστοιχο περιεχόμενο των βεβαιώσεων της κ.υ.α. 2944/2014 (Β’ 1098), όπως εκάστοτε ισχύει, αναφέροντας ρητά τον τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης του ν. 2009/1992, που ίσχυε και υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

β.   «Βεβαιώσεις Πιστοποίησης» που εκδίδονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αφορούν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης που διενήργησε ο Ε.Ο.Π.Π. και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως την εφαρμογή του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, έχουν το αντίστοιχο περιεχόμενο των βεβαιώσεων της κ.υ.α. 2944/2014 (Β’ 1098), όπως εκάστοτε ισχύει, αναφέροντας ρητά τον τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης του ν. 2009/1992, που ίσχυε και υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

γ.   Διπλώματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 που εκδίδονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αφορούν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης που διενήργησε ο Ε.Ο.Π.Π. και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως την εφαρμογή του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως ισχύει, υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αναφέροντας ρητά τον τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης του ν. 2009/1992, που ίσχυε.»

δ.   Στο άρθρο 14 του ν. 4115/2013 προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής: «Η αρμοδιότητα πιστοποίησης των Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου τούτου, γενόμενες πιστοποιήσεις από τον Ε.Ο.Π.Ι.Σ. ισχύουν ως πιστοποιήσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..»

[ν.4316/α.120]