Καταρτιζόμενοι

Φοίτηση

Τα μαθήματα κατάρτισης στο Δ.ΙΕΚ Ξάνθης γίνονται κατά βάση κατά τις απογευματινές ώρες και από 14:30 έως 19:30.

Δεν απαιτούνται δίδακτρα – η φοίτηση στο δημόσιοo ΙΕΚ είναι δωρεάν.

Η φοίτηση διαρκεί συνολικά 5 εξάμηνα, 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε 45 λεπτά. Οι παρουσίες λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης κατά την έναρξή της και με ευθύνη του εκπαιδευτή.

Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων ανά μάθημα περιλαμβάνει: (α) Εξέταση προόδου, (β) Τελική εξέταση ή και (γ) Αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ομαδικές και ατομικές.

Η τελική βαθμολογία του κάθε μαθήματος διαμορφώνεται κατά 60% από το βαθμό της γραπτής τελικής εξαμηνιαίας εξέτασης και κατά 40% από το μέσο όρο του βαθμού προόδου (Β.Π.), στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 10.

Περισσότερες πληροφορίες:
Νομοθεσία/Κανονισμός Λειτουργίας των ΙΕΚ που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ./Κεφάλαιο 3 – Φοίτηση


Χρονοδιάγραμμα Μαθημάτων

Έτος και εξάμηνα κατάρτισης

Κάθε έτος κατάρτισης των ΙΕΚ αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. (Εκτός εξαιρέσεων που επισημαίνονται στην αρχή του έτους).

Περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό.

 • Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 14η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους
 • Το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την 15η Φεβρουαρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους.

Κάθε εξάμηνο κατάρτισης περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες και 2 εβδομάδες εξέτασης – αποτελέσματα.

Η κατάρτιση κάθε έτους είναι πλήρης όταν πραγματοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες ώρες.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πραγματοποιηθεί κάποια ώρα κατάρτισης, αυτή αναπληρώνεται

Ωράριο μαθημάτων του Δ.ΙΕΚ Ξάνθης

1η ώρα    14:30 – 15:15
2η ώρα    15:20 – 16:05
3η ώρα    16:10 – 16:55
4η ώρα    17:05 – 17:50
5η ώρα    17:55 – 18:40
6η ώρα    18:45 – 19:30

Διακοπές – Αργίες

Κατάρτιση και πάσης φύσεως διαδικασίες κατάρτισης δεν γίνονται κατά τις εξής χρονικές περιόδους:

α) Τις διακοπές:

 1. Χριστουγέννων, από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου
 2. Πάσχα, από Μ. Δευτέρα έως και την Παρασκευή της Διακαινησίμου
 3. Θερινές, από 1ης Ιουλίου μέχρι 30ης Σεπτεμβρίου.

β) Τις επίσημες αργίες:

 1. 28η Οκτωβρίου
 2. 17η Νοεμβρίου
 3. 30η Ιανουαρίου
 4. Καθαρή Δευτέρα
 5. 25η Μαρτίου
 6. 1η Μαίου
 7. Του Αγίου Πνεύματος

γ) Κατά τις ημέρες που έχουν χαρακτηριστεί ως ημέρες τοπικής αργίας στην έδρα του κάθε Δ.ΙΕΚ λόγω θρησκευτικής ή άλλης εορτής

Ανακοινώσεις