Απόφοιτοι/ Τελειόφοιτοι

Πιστοποιήση

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού  (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)  είναι ο αρμόδιος φορέας για όλα τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό του χρόνου διενέργειας και στη διαδικασία διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες οδηγούς σπουδών κάθε ειδικότητας, εποπτεύει, κατευθύνει και συντονίζει το έργο όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία των εξετάσεων, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους και των Βαθμολογικών Κέντρων.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ  εδώ

Περισσότερες πληροφορίες:
Ανακοινώσεις
Θεσμικό Πλαίσιο
Θέματα Εξετάσεων (Κατάλογος Ερωτήσεων)
Αποτελέσματα Εξετάσεων
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ


Πρακτική άσκηση (ή Μαθητεία)

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση (ή Μαθητεία) σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι πλέον υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»). Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»). Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει θέση εργασίας. Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Κ.Υ.Α. K5.97484.21: Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 3938/Β/26-8-2021).
Εγκύκλιος 51/2021 Ε.Φ.Κ.Α. για την ασφάλιση των ασκουμένων
Οδηγός εφαρμογής επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης.
   

Επιδοτούμενες πρακτικές ασκήσεις

Έναρξη
 

Ο καταρτιζόμενος αναζητά με δική του πρωτοβουλία τον εργοδότη ή φορέα απασχόλησης όπου επιθυμεί να κάνει την πρακτική άσκηση. Συμπληρώνει εγγράφως ή ψηφιακά τα ακόλουθα έγγραφα και τα υποβάλλει στο Δ.ΙΕΚ Ξάνθης το αργότερο 7 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.

Αν η πρακτική άσκηση πρόκειται να επιδοτηθεί, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έναρξη περιλαμβάνουν:

 1. Αίτηση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης.
 2. Έντυπο ατομικών στοιχείων πρακτικά ασκουμένου.
 3. Υπεύθυνη δήλωση πρακτικά ασκουμένου.
 4. Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (ο πρακτικά ασκούμενος πρέπει να είναι μοναδικός ή πρώτος δικαιούχος).
 5. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου Ι.Κ.Α. – ΑΜΑ (ένσημα, εκτύπωση ΑΤΛΑΣ/ΗΔΙΚΑ, κλπ.).
 6. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ.
 7. Αποδεικτικό ΑΦΜ (εκτύπωση TaxisNET, προσωποποιημένη πληροφόρηση, κλπ.).
 8. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 9. Βεβαίωση εργοδότη (περί αποδοχής του πρακτικά ασκούμενου στην επιχείρηση για το διάστημα που διαρκεί η πρακτική – υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη).
 10. Έντυπο στοιχείων εργοδότη.
 11. Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης καταρτιζομένου (εκτυπώνεται τρεις φορές και υπογράφεται από τον εργοδότη και τον καταρτιζόμενο).
Επιπλέον ο καταρτιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εισόδου στο ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου).
Υπόδειγμα βιβλίου πρακτικής
Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του βιβλίου πρακτικής
Λήξη
  Με το τέλος της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος υποχρεούται να προσκομίσει:

 1. την αίτηση περάτωσης πρακτικής (Μορφή PDF),
 2. την βεβαίωση παρουσίας (από τον εργοδότη) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη (Μορφή PDF),
 3. το βιβλίο της πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, με σφραγίδες και υπογραφές από τον εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία σελίδα.
 4. Αντίγραφο διακοπής από την ΕΡΓΑΝΗ.
 5. Επιπλέον ο καταρτιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει το απογραφικό δελτίο εξόδου στο ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των δελτίων εισόδου και εξόδου.
 6. Δύο (2) φωτογραφίες (τύπου “πάσο”) για την έκδοση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Στην πίσω όψη κάθε φωτογραφίας αναγράφεται με στυλό διαρκείας το ονοματεπώνυμο του καταρτιζομένου.
Διακοπή
  Σε περιπτώσεις διακοπής της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος υποχρεούται να προσκομίσει:

 1. υπεύθυνη δήλωση διακοπής πρακτικής άσκησης, ψηφιακά υπογεγραμμένη μέσω της σχετικής υπηρεσίας του gov.gr. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συμπληρώνεται όπως το υπόδειγμα.
 2. την βεβαίωση παρουσίας (από τον εργοδότη) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέχρι την ημερομηνία διακοπής
 3. το βιβλίο της πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, με σφραγίδες και υπογραφές από τον εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία σελίδα και μηνιαία έκθεση πρακτικής μέχρι την ημερομηνία διακοπής,
 4. Αντίγραφο του εντύπου Ε3.5 του πληροφοριακόυ συστήματος ΕΡΓΑΝΗ: “Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης”. Το συγκεκριμμένο έντυπο πρέπει να αποσταλλεί ηλεκτρονικά στο ΙΕΚ μέσω e-mail.

 

Μη επιδοτούμενες πρακτικές ασκήσεις

Έναρξη
 

Κατόπιν επιλογής του καταρτιζομένου, η πρακτική άσκηση μπορεί να είναι μη επιδοτούμενη. Ο καταρτιζόμενος αναζητά με δική του πρωτοβουλία τον εργοδότη ή φορέα απασχόλησης όπου επιθυμεί να κάνει την πρακτική άσκηση. Συμπληρώνει εγγράφως ή ψηφιακά τα ακόλουθα έγγραφα και τα υποβάλλει στο Δ.ΙΕΚ Ξάνθης το αργότερο 7 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.
Αν η πρακτική άσκηση δεν πρόκειται να επιδοτηθεί, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έναρξη περιλαμβάνουν:

 1. Αίτηση έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης.
 2. Υπεύθυνη δήλωση πρακτικά ασκουμένου.
 3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Βεβαίωση εργοδότη (περί αποδοχής του πρακτικά ασκούμενου στην επιχείρηση για το διάστημα που διαρκεί η πρακτική – υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη).
 5. Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων εργοδότη.
 6. Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης καταρτιζομένου (εκτυπώνεται τρεις φορές και υπογράφεται από τον εργοδότη και τον καταρτιζόμενο).
Υπόδειγμα βιβλίου πρακτικής
Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση του βιβλίου πρακτικής
Λήξη
  Με το τέλος της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος υποχρεούται να προσκομίσει:

 1. την αίτηση περάτωσης πρακτικής,
 2. την βεβαίωση παρουσίας (από τον εργοδότη) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη,
 3. το βιβλίο της πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, με σφραγίδες και υπογραφές από τον εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία σελίδα και μηνιαία έκθεση πρακτικής.
 4. Δύο (2) φωτογραφίες (τύπου “πάσο”) για την έκδοση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Στην πίσω όψη κάθε φωτογραφίας αναγράφεται με στυλό διαρκείας το ονοματεπώνυμο του καταρτιζομένου.
Διακοπή
  Σε περιπτώσεις διακοπής της Πρακτικής Άσκησης, ο ασκούμενος υποχρεούται να προσκομίσει:

 1. αίτηση διακοπής πρακτικής άσκησης,
 2. την βεβαίωση παρουσίας (από τον εργοδότη) σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέχρι την ημερομηνία διακοπής,
 3. το βιβλίο της πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο, με σφραγίδες και υπογραφές από τον εργοδότη σε κάθε εβδομαδιαία σελίδα και μηνιαία έκθεση πρακτικής μέχρι την ημερομηνία διακοπής.

 

Απαλλαγή από την υποχρέωση Πρακτικής Άσκησης

Βάσει της συνημμένης εγκυκλίου, “oι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης”. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αυτή την περίπτωση είναι:

 1. αίτηση απαλλαγής πρακτικής άσκησης,
 2. υπεύθυνη δήλωση καταρτιζομένου,
 3. βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζομένου,
 4. βεβαίωση ενσήμων του Ι.Κ.Α. με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από την οποία θα προκύπτει το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα του εργαζομένου.

Περισσότερες πληροφορίες: Νομοθεσία/Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία