Αμοιβές

Στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Β’ 3276 – 23/12/2013 καθορίστηκε η ωριαία αμοιβή εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

Περισσότερες πληροφορίες:
Καθορισμός ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΔΒΜ (ΚΥΑ 2/106902/0022 – ΦΕΚ 3276/Β/23.12.13)