Έντυπα εκπαιδευτών

 

ΜΗΤΡΩΟ Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ στο site –> ΕΔΩ  
Ο Κανονισμός λειτουργίας του Μητρώου στο ΦΕΚ 3393 / τ. Β΄/ 13-8-2020 
Υποστήριξη και ερωτήματα για το Μητρώο αποκλειστικά στο: mitrooiek@sch,gr

Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας N. 3276/23-12-2013 (ΦΕΚ 3276/2013 τ.Β’)
Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου για Δημοσίους Υπαλλήλους

Έντυπα εκπαιδευτικών επισκέψεων

Έγγραφα Οικονομικών 

 • (Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρονικά από το gov,gr αντιγράφοντας το κατάλληλο κείμενο από τα παρακάτω υποδείγματα)
 • Δήλωση (.pdf) Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης γίνεται ηλεκτρονικά από το gov,gr αντιγράφοντας το κείμενο από το παρακάτω υπόδειγμα -> https://ieklab.sch.gr/dilosi/ ή  να φέρει πρωτότυπη υπογραφή, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από το Διευθυντή του ΔΙΕΚ ή άλλη αρμόδια αρχή

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Οι δημόσιοι Υπάλληλοι οφείλουν να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την υπηρεσία τους.
 • Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνονται με έκδοση αθεώρητου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (ΤΠΥ). Επιπλέον, θα πρέπει να κάνουν επέκταση εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τους και στη δραστηριότητα τους να συμπεριλάβουν έναν από τους ακόλουθους κωδικούς:
  • 85411000: Υπηρεσίες Μεταδευτεροβάθμιας Μη Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • 85591907: Υπηρεσίες Καθηγητή
  • 85411200: Άλλες υπηρεσίες Μεταδευτεροβάθμιας μη Τριτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης
  • 85601000: Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την Εκπαίδευση
 • Οι υπόλοιποι ιδιώτες πλην ελευθέρων επαγγελματιών οφείλουν να προσκομίσουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου από το Ι.Κ.Α. προκειμένου να γίνει η παρακράτηση του ΑΚΑΓΕ.