Στεγαστικό Επίδομα

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση K5/104224/2022 (ΦΕΚ 4634/Β/2-9-2022) Καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος (1000 ευρώ) στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το ετήσιο στεγαστικό επίδομα 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Απόφαση , οι αιτήσεις για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε Εκπαιδευτικό Έτος, υποβάλλονται εντός προθεσμίας, από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους εκτός εάν άλλως ορισθεί με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο καταρτιζόμενος για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) και κάτοχος Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που υλοποιεί και υποστηρίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.